Oost-Vlaanderen Oost

De hulpverleningszone Oost (Oost-Vlaanderen) groepeert acht posten die samen 7 gemeenten beschermen: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

Bestuurlijk worden de beslissingen genomen in een Zonecollege en Zoneraad, naar analogie met de werking van een stad of gemeente.
Het Zonecollege, dat instaat voor het dagelijks bestuur, bestaat uit een vergadering van twee burgemeesters van de zeven gemeenten: Burgemeester Filip Anthuenis van stad Lokeren en burgemeester Piet Buyse van de stad Dendendermonde.

De huidige waarnemend zonecommandant van de hulpverleningszone is majoor Jos Dauwe.

Website: https://oost.hulpverleningszone.be/

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Oost

De Ridder Hans

dianevanhoek@hotmail.com

hans.deridder@zoneoost.be

Herinckx David

David.herinckx@live.be

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.euOp maandag 3 juni 2024 om 09u00 zal ik mij aanbieden in uw vestiging gelegen te 9200 Dendermonde om na te gaan hoe de voorschriften van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd1 . 

In het kader van deze inspectie zullen o.a. de volgende documenten aan bod komen: Wat betreft de preventie- en beschermingsdiensten:

 • Het identificatiedocument van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). 

• De contactgegevens van de preventieadviseur arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, de preventieadviseur psychosociale aspecten en, indien van toepassing, uw vertrouwenspersoon, alsook het bewijs dat deze contactgegevens worden vermeld op een plaats die voor alle werknemers gemakkelijk toegankelijk is. 

• Het aansluitingscontract afgesloten met uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). 

• De online toegang tot de inventaris ter beschikking gesteld door uw EDPBW. 1 De tekst van de vermelde reglementaire bepalingen zijn te raadplegen op https://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm of op https://www.werk.belgie.be 2/2 

• De verslagen van de laatste 3 bezoeken aan uw bedrijf door uw EDPBW en het bezoekschema van geografisch verspreide en/of tijdelijke arbeidsplaatsen (indien van toepassing).

• Het beleidsadvies opgesteld door uw EDPBW indien uw onderneming behoort tot groep C of D in de zin van artikel II.1-2 van de codex over het welzijn op het werk en indien u niet beschikt over een interne preventieadviseur die met vrucht de aanvullende vorming niveau I of II heeft beëindigd. 

Wat betreft uw algemeen welzijnsbeleid: 

• De risicoanalyse op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu. 

• Het actueel globaal preventieplan (desgevallend op basis van het beleidsadvies) vergezeld van het advies van het overlegorgaan dat bevoegd is voor preventie en bescherming op het werk. 

• De jaarlijkse actieplannen van het huidig en voorgaande jaar (desgevallend op basis van het beleidsadvies) vergezeld van de adviezen van het overlegorgaan bevoegd voor preventie en bescherming op het werk. 

• Het laatste jaarverslag van de IDPBW. 

• Het onthaaldocument voor nieuwe werknemers. • Het opleidingsprogramma voor nieuwe werknemers. Wat betreft specifieke risicoanalyses en aanverwante aspecten: • De analyse inzake de psychosociale risico's op het werk. 

• Het arbeidsreglement. • De EH (Eerste Hulp) -procedure(s). • De risicopostenlijst m.b.t. het gezondheidstoezicht. 

• De naamlijsten met de werknemers die verplicht aan het gezondheidstoezicht onderworpen zijn. 

• De formulieren voor de gezondheidsbeoordeling. • Het bewijs dat het collectief re-integratiebeleid, de mogelijkheden voor aangepast werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten jaarlijks wordt geëvalueerd. 

• Het brandpreventiedossier. 

• De asbestinventaris. 

• Als u gebruik maakt van uitzendkrachten, de werkpostfiches. 

• De procedure voor het werken met derden. Wat betreft de wettelijke controles: 

• Keuringsverslagen van de elektrische laagspanningsinstallatie. 

• Indien van toepassing, keuringsverslagen van de elektrische hoogspanningsinstallatie. 

• De meest recente controleverslagen van de hef- en hijswerktuigen.


Agenda vergadering CPBW 27/03/2024

1. Goedkeuring verslag van het vorig CPBW

2. Goedkeuring Jaarverslag 2023

3. Toelichting reinigen schuimtanks

4. Toelichting Bijna ongeval O-ring Zele

5. Toelichting aanwervingscampagne vertrouwenspersoon

6. Kennisgeving Welzijnsrondgangen

7. Kennisgeving maandverslagen: December, januari, februari 


Begin deze maand raasde 'bomcycloon' Ciarán over ons land. Op 2 november werkte zone Oost 227 interventies af (Dendermonde 56, Zele 39, Lebbeke 35, Lokeren 33, Buggenhout 25, Hamme 22 en Berlare 17).

Op 14 november veroorzaakte de hevige regen dan weer wateroverlast, vooral in Lebbeke (goed voor 26 interventies), maar ook in de andere gemeenten.

Op 15 november kondigde de gouverneur van Oost-Vlaanderen de provinciale fase van het rampenplan af. Het KMI voorspelde op dat moment kans op veel neerslag en de waterpeilen stonden op veel plaatsen al erg hoog. Vanaf dat moment werd bovenlokaal gecoördineerd tussen veiligheidsdiensten, waterloopbeheerders en het KMI. Er werden preventieve maatregelen genomen. In alle posten werden zandzakken voorzien. In onze zone was vooral in Lebbeke de situatie precair: de wachtbekkens van de Vondelbeek waren erg vol en konden niet geledigd worden vóór de nieuwe regenzone ons zou bereiken.

Uiteindelijk viel er veel minder regen dan verwacht en werd op 20 november de provinciale fase van het rampenplan opgeheven. Toch was de overkoepelende coördinatie een meerwaarde om de situatie op de voet te volgen. Bovendien kan dit toekomstige samenwerkingen alleen maar ten goede komen.

Indexverhoging

Op 1 december 2023 wordt een indexverhoging toegepast: alle lonen worden vanaf dan met 2% verhoogd!