Hulpverleningszone Rivierenland

https://rivierenland.hulpverleningszone.be/

Zonecdt.: Philippe Maudens

Gemeentes: Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist O/D Berg, Hemiksem, Mechelen, Niel, Nijlen, Lier, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands, Willebroek

De hulpverleningszone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten en strekt zich uit over 19 gemeenten.

Deze posten waren vroeger de gemeentelijke brandweerkorpsen die na de brandweerhervorming sinds 1 januari 2015 samensmolten tot één groot korps. Het hoofdkantoor van de zone is in Mechelen.

Intotaal stelt de zone 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers en 30 administratieve en technische personeelsleden te werk.

Bijgevolg verleent de zone brandweerzorg aan meer dan 400 000 inwoners.

Deze zone moet ervoor zorgen dat inwoners in nood nog efficiënter worden geholpen.

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Rivierenland


Contact verantwoordelijk voor de sector.

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Van Der Bracht Stijn

stijn.vanderbracht@gmail.com 

Nick Naets

nick.naets@bwzr.be 

Jonas Hendrickx

jonas.hendrickx@bwzr.be 


      Veiligheid en preventie: kennismaking coördinerend arbeidsarts.


Dr. M. stelt een wijziging voor van medische onderzoeken.


• Momenteel wordt nog een periodieke RX Thorax uitgevoerd. Dit werd ingevoerd op basis van de co-prev. Ondertussen heeft een expertengroep de langetermijn effecten aan blootstelling onder de loep genomen. Vooreerst is er een onnodige stralingsbelasting, en daarnaast wordt ook het doel gemist door een zeer laag aantal detecties.

• De studiedienst adviseert om de test van de longfunctie te behouden. Wanneer er daar een afwijking is op het gemiddelde per leeftijd, kunnen verdere onderzoeken gebeuren.

• De achterliggende documenten werden op voorhand bezorgt.

2. Veiligheid en preventie: activiteitenverslag 2de kwartaal 2023

• In het verslag worden nu ook de agressie meldingen opgenomen. Het dient wel opgemerkt te worden dan wanneer dit wordt aangeduid op de interventieverslagen niet altijd werkelijk een agressiegeval is. Maar bijv. een wesp die in de aanval ging.

• Ook de schadegevallen aan de voertuigen (exclusief lichamelijk letsel) worden nu in het verslag opgenomen. De cijfers van de vorige jaren zijn nog niet bekend. Vragen/bespreking

• Er is een incident geweest waar bij het achteruit rijden een ladder is beschadigd geraakt. Is die dan uit dienst genomen?

o De ladder is vervangen aangezien die bij een volgende keuring er niet meer doorgeraakt zou zijn.

• Er wordt opgemerkt dat er bij de verbandkoffer weinig incidenten op het overzichtsblad worden ingevuld.

o De bladen zijn inderdaad eerder weinig ingevuld, ook als de verbandkoffer niet meer verzegeld is. Het is nochtans belangrijk omdat een kleine wonde eventueel kan infecteren en hierdoor mogelijkse medische kosten met zich kan meebrengen.


3. Veiligheid en preventie: toelichting risico analyse dompelcontainer


In het kort:


• In het jaaractieplan is 1 risico analyse voorzien. Voor dit jaar is er gekozen voor de dompelcontainer. De risico analyse is uitgevoerd door een student en hij heeft dat uitstekend gedaan.

• In de presentatie is de nadruk gelegd op mogelijke risico's en beschermende maatregelen.

• Voor langdurige interventies waar we met lawaai worden geconfronteerd (ook van onze eigen middelen) wordt geadviseerd om gebruik te maken van wegwerpbare oordopjes. Er wordt niet voor op maat gemaakte oordopjes gekozen omwille van de noodzakelijke toegang tot de radiocommunicatie op interventie.

• Voor haakarmvoertuigen wordt geadviseerd om ook P2-mondmaskers bij te hebben, en te gebruiken, ivm mogelijk vervuilde lucht van o.a. uitlaat of van het uitdampende autowrak.

• Bij de aankoop van nieuwe haakarmvoertuigen zal ook de nodige aandacht moeten besteed worden ivm heffen en tillen. Het zou een mogelijkheid zijn om een afstandsbediening te voorzien.

• Omwille van het tillen en slepen is het ook nodig dat geregistreerd wordt dat er effectief op het gebruik wordt geoefend. En dat registreren gebeurt niet overal.


Vragen/bespreking


• Hoeveel dompelcontainers heeft de zone in gebruik?


o Het betreft 1 container.

o In de praktijk merken we dat privé takelbedrijven ook de dienstverlening van koelen van elektrische voertuigen aanbieden. Daarom is de piste dat deze activiteit eerder zal uitbesteed zal worden. De container zal daarom eerder als buffercontainer ingezet worden. Verslag vakbondsoverleg 3 21 september 2023

• Is het nodig voor een haakarmvoertuig een externe opleiding te volgen, zoals bij de heftrucks.

o Voor heftrucks is het niet noodzakelijk dat er extern opleiding wordt gevolgd, maar in de praktijk organiseren dit wel met een externe partner.

o Voor het werken met haakarmvoertuig wordt dit intern georganiseerd.

• Is een masker met filter niet beter dan een P2 masker?

o Een P2 masker is voldoende voor de autolaadkraan.

• Er wordt opgemerkt dat in Bornem in elke werkkoffer 6 individuele sets voor gehoorbescherming zitten. Hoewel ze in de praktijk weinig worden gebruikt.


o Bij de volgende rondgangen kunnen we nakijken wat de situatie is in elke post en aanvullen waar nodig.


VSOA

Vraag: in Ortec zijn de rondes van januari open gezet. De oefenkalender van VTO is echter nog niet gekend. Wanneer wordt dit bekend gemaakt.

• De precieze datum daarvan is ter zitting niet gekend, maar er is wel geweten dat deze in de maak is. Er wordt aan herinnerd dat de aparte PMD afhaling in Willebroek nog niet georganiseerd is.


Melding: er wordt onder de aandacht gebracht dat VSOA opmerkingen geformuleerd heeft nav het formele overleg van 1 juni ll. Er was vooreerst de niet-ondertekening van het protocol van de diplomavergoeding. Daarnaast is er ook het standpunt dat de zin "gemiddeld halen we de minimumbezetting" een foute zin is. Ofwel wordt de minimum bezetting gehaald ofwel niet. Wie zal de gevolgen dragen wanneer de minimum bezetting niet wordt gehaald?

De evaluatie door de vorige zonecommandant is voor VSOA geen evaluatie. Tenslotte zal het ook nodig zijn om iets te doen rond het ziekteverzuim aangezien de minimumbezetting niet wordt gehaald.


• Het blijft de intentie om dit jaar de diplomavergoeding voor de periode 2015-2022 toe te passen. De nodige voorbereiding zijn gaande. Er zal een individuele bevraging gebeuren zodat de correcte informatie beschikbaar is om per medewerker de uitbetaling te kunnen doen. Vraag: wat is de stand van zaken rond de overgang van de oude naar de nieuwe Ortec?

• De controle is bijna afgerond. In oktober zal die voor het ziektekrediet nog gebeuren. Er wordt vanuit VSOA gevraagd om naderhand te communiceren.


Melding: er is eerder gevraagd om tuchtdossiers en schorsingen met fluwelen handschoenen aan te pakken. Een medewerker heeft gemeld dat hij geen pensioenopbouw heeft gehad voor de periode van schorsing.

• Een van de collega's heeft inderdaad die melding gedaan. Er is actie ondernomen en dit is ook gebeurd voor de andere collega's in dezelfde situatie.Rivierenland:

Graag informeren we jullie over de planning van het selectiegesprek voor de aanwerving van de mandaatfunctie van zonecommandant.

Naar gewoonte voorzien we dat 1 afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie in de zone mag zetelen als waarnemer. Gezien het aantal per vakorganisatie beperkt is, stellen wij het op prijs dat u dit coördineert voor uw vakorganisatie.

• Donderdag 20 april 2023 10u15-17u45

Voor deze proef geef ik een paar elementen op voorhand mee:

• De vertegenwoordigers van de vakorganisatie krijgen een plaats toegewezen in de ruimte waar het selectiegesprek plaatsvindt, en dit buiten het gezichtsveld van de kandidaat.

• De kandidaten krijgen een managementproject ter voorbereiding van de mondelinge proef. Dit document stellen we ter beschikking op de dag van het selectiegesprek zodat de context van de presentatie beter kan gevolgd worden.

• Indien een vertegenwoordiger van een vakorganisatie wenst als waarnemer te fungeren, dienen alle selectiegesprekken gevolgd te worden , en dus niet een gedeelte ervan.

• De waarnemers stellen geen vragen of formuleren geen opmerkingen tijdens de proef. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen deze de dag zelf op een opmerkingenblad genoteerd worden.

• De beraadslaging van de jury kan niet bijgewoond worden. Na elk gesprek dient de ruimte even verlaten te worden tot de volgende kandidaat opnieuw binnen komt.

• Vakbondsafgevaardigden hebben geen toegang tot de notulen.

Om de praktische organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, waarderen wij het dat u op voorhand aangeeft of iemand zal zetelen als waarnemer. Voor deze vertegenwoordiger zal er ook een broodje voor 's middags besteld worden.

VSOA:

Geachte

Vooreerst danken wij u voor de uitnodiging tot het bijwonen van de selectieprocedure voor een nieuwe zonecommandant voor uw hulpverleningszone.

Wij willen echter opmerken dat we niet alle data van de verschillende proeven mochten ontvangen, wij verzoeken u om alle data en de verschillende stappen aan onze vakorganisatie tijdig kenbaar te maken, dit inclusief de assessments welke ook op basis van art. 14 van het koninklijk besluit van 28 september tot de prerogatieven van de vakorganisaties behoren.

Wat betreft de voorafgaande elementen willen wij toch benadrukken dat uw bepalingen beperkingen opleggen aan de uitoefening van onze prerogatieven. Het feit dat een vakbondsmandataris uit het gezichtsveld dient te zitten en verplicht wordt om alle selectiegesprekken te volgen is onaanvaardbaar voor VSOA en behoort niet tot de bevoegdheid van de hulpverleningszone. Ook de kandidaten hebben het recht op de hoogte te zijn van de objectieve waarneming van de vakbonden.


VSOA kan dan ook enkel akkoord gaan met de bepalingen uit voormeld art. 14.

In uw toelichting over de voorgaande elementen ontbreekt bovendien het element dat de vakbondsmandataris "de mogelijkheid krijgt om zijn opmerkingen over het verloop van het vergelijkend examen, van het examen of de proef doen aantekenen in een bijlage aan de notulen"

Mogen wij u dan ook vriendelijk verzoeken om een rechtzetting en correctie in deze.Hieronder enkele opmerkingen van het VSOA voor het comité 19.01.2023:

PERIODIEK VERSLAG Oktober - november - december 2022

Het VSOA merkt op dat dit een driemaandelijks verslag.

Maandelijkse verslaggeving van de activiteiten van de IDPBW gebeuren in ondernemingen met 50 werknemers of meer.

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers moet dit verslag driemaandelijks opgesteld worden.

Veiligheid en preventie

 1. Verslagen rondgangen 2022

Opmerkingen VSOA verslag post Boom, Puurs, Rumst, Sint-Amands, en Willebroek :

In het veslag van het externe dienst voor preventie en bescherming: In het raam van het dynamisch risicobeheersingssysteem (KB van 27 maart 1998), dient u als werkgever een risicoanalyse van de werkpost(en) op te stellen.

Deze KB wordt vervangen door Titel 2 "Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid" van boek I van de codex over het welzijn op het werk heeft betrekking op de algemene verplichtingen van de werkgever en voert hiertoe het dynamisch risicobeheersingssysteem in.

Om haar volledig geïnformeerde advies te kunnen geven, verzoekt het VSOA het operationeel organisatieschema van de hulpverleningszone met deminimale personeelsbezetting van wacht in de kazerne of oproepbaar per post in tabelvorm.

Het VSOA vraagt:

Asbest inventaris van alle posten;

De werkgever is verplicht een inventaris op te maken van al het asbest en alle asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen, behalve in de gedeelten die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.

Beheersprogramma van asbest.

Titel 1 inzake basiseisen betreffende arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk verzamelt de algemene regels van toepassing op arbeidsplaatsen.

Er worden vijf aspecten van arbeidsplaatsen geregeld: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur en de sociale voorzieningen.

Voor elk van deze aspecten stelt de regelgeving algemeen de doelstellingen vast die de werkgever moet bereiken, terwijl hij de middelen om ze te bereiken vrij kan kiezen.

Uitrusting van de arbeidsplaatsen

Voorschriften zijn vastgelegd op niveau van:

 • de elektrische installatie;
 • minimale afmetingen van lokalen en werkruimten;
 • schoonmaak en onderhoud;
 • vloeren;
 • wanden;
 • trappen, gaanderijen en platformen;
 • toegang tot daken;
 • ramen;
 • deuren en poorten;
 • wegen;
 • roltrappen;
 • laadkaaien;
 • het risico op vallen van personen of voorwerpen.
 • De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm. Dit stemt overeen met een minimum ventilatiedebiet van 40m3 per uur per aanwezige persoon (art. III.1-34, §3, eerste lid van de codex). Is dit het geval in elke post ?
 • De werkgever moet ervoor zorgen dat de arbeidsplaatsen waar werkposten zijn ingericht voldoende thermisch geïsoleerd zijn, en dat de temperatuur afgestemd is op het menselijk organisme (zie artikel V.1-1, §1 van de codex). Is dit het geval in elke post ?
 • De kleedkamers, wastafels en douches bevinden zich in één of verschillende lokalen die volledig gescheiden zijn van de arbeidsplaats. Deze lokalen moeten op slot kunnen worden gedaan. Is dit het geval in elke post ?
 • Wanneer de werknemers worden blootgesteld aan vocht of vuil of wanneer er een risico is op intoxicatie of besmetting beschikken zij over twee individuele kleerkasten, de ene voor de eigen kledij, de andere voor de werkkledij. Is dit het geval in elke post ?
 • De werkgever stelt zonder kosten voor de werknemers voldoende toiletartikelen
  en, in voorkomend geval speciale reinigingsproducten evenals elke andere bijkomende uitrusting, ter beschikking van de werknemers.
  Hij stelt eveneens voldoende handdoeken ter beschikking waarvan hij het onderhoud en de tijdige vervanging verzekert. Voor het drogen van de handen kan hij een ander middel ter beschikking stellen.
  Is dit het geval in elke post ?
 • De inrichtingen van de douches bestaan uit afzonderlijke cabines. Is dit het geval in elke post ?Vakbondsoverleg 19 januari 2023

AGENDA

1. Kennismaking secretaris ACV

2. Veiligheid en preventie

a. Verslagen rondgangen 2022

b. Activiteitenverslag 4de kwartaal 2022

c. Interne wijzigingen arbeidsgeneeskundige onderzoeken en rondgangen brandweerposten met arbeidsarts

d. Voorstel wijziging protocol 'allergie aan wespengif'

e. Voorstel wijziging procedure onderzoeken post-covid bij duikers

3. Vragen vakorganisaties

c. VSOA

i. Afspraken zelfroosteren

ii. Invullen minimum bezetting Mechelen

iii. Stand van zaken diplomavergoeding/specialisatievergoeding

iv. Stand van zaken fietsleasing

v. Stand van zaken toog vrijwilligers


OVERLEG/ONDERHANDELINGSCOMITE HULPVERLENINGSZONE 17 NOVEMBER 2022

Verslagen rondgang 2022

Er werd een samenvatting van de acties gemaakt door de preventie adviseur en ter zitting overlopen. Een deel van de acties is gemeld aan de postoverste, die de acties kan doorgeven aan de verantwoordelijke voor dat puntje in de post. Voor de elementen die onder gebouwenbeheer vallen, werd dit aan die dienst doorgegeven.

Vraag/bespreking

• Er wordt vanuit VSOA aangegeven dat:

o de matrassenruimte in Mechelen een goed afzuigsysteem heeft. Niet elke medewerker wast zijn lakenset echter voldoende, hoewel die mogelijkheid er wel is in de kazerne.

o de keuken in Mechelen niet hoeft te werken volgens de volledige richtlijnen van HACCP. Er is echter wel het nodige ter beschikking om eten in diepvries/koelkast te labelen.

• Recent is er een medewerker geweest die thuis hartproblemen kreeg nadat hij eerder op de dag zijn fysieke proef heeft afgelegd. Er zal daarom nagegaan worden of er een permanente monitoring van het hart tijdens de proef mogelijk is. Een AED toestel is sowieso al wel aanwezig.

o Er wordt gevraagd om dan ook de nodige richtlijnen voor de begeleiders te maken.

• Wat is de stand van zaken rond PFAS?

o OVAM neemt niet alle gevallen contact op met de brandweerzone. Voor de meeste terreinen uit de inventaris worden gemeenten aangesproken. Gemeenten koppelen daarover niet terug met de brandweerzone.

o Er is nog steeds onduidelijkheid over de impact ervan bij gebruik van blusschuim of wanneer men in buurt woont van bijv. specifieke fabrieken. Studies lopen nog volop. De uitdaging ligt ook vaak bij het feit dat fabrikanten van PFAS niet meer altijd actief zijn en dat de productiefiches onvoldoende duidelijk zijn.

o Ook de arbeidsgeneeskundige dienst heeft voorlopig nog geen meetbare waarde dat bruikbaar is bij medewerkers. Wat betreft personeel heeft de zone zicht op welke zonale medewerkers waar aan het werk geweest zijn (wat betreft gebouwen, niet wat betreft terreinen).

VSOA stelt dat er middelen moeten gezocht worden zodat er minder opleidingen moeten geannuleerd worden en dat men effectief naar de opleiding komt. Bijkomend wordt benadrukt dat de regeling rond arbeidstijd/rusttijd moet gerespecteerd worden. Dit betekent dat direct na een dienst een opleiding niet altijd meer kan ingepland worden.

Na de publicatie van de agenda werden nog een aantal vragen bezorgd vanuit VSOA.

Vraag: is verlofopname van 12 uur ook arbeidstijd?

• Verlofopname is gelijkgestelde arbeidstijd.

Vraag: waarom dienen onderofficieren in Mechelen meer 12 uur diensten te doen dan brandweermannen?

• Deze vraag werd eerder ook al gesteld door de adjudanten en bij hen geduid.

• Verschillende elementen spelen hierbij een rol in de berekening:

o In Mechelen is er een overtal aan onderofficieren.

o Zowel overdag als 's nachts (op week en weekenddagen) zijn er 2 onderofficieren voorzien. Bij het basiskader is er daarentegen een daling in het weekend en 's nachts.

o Momenteel zijn er nog geen onderofficieren actief bij de vrijwilligers zodat er van daaruit de bezetting niet kan aangevuld worden.

Vraag: sinds mei is er het systeem van zelfroosteren, hoewel het niet wordt ervaren als zelfroosteren. Hoe gaan de tellers van de 12 uur diensten gelijk komen te staan op het einde van het jaar?

• In geval een medewerker gekoppelde diensten combineert met 12 uur diensten, is er een verdeling van het aantal gekoppelde/niet gekoppelde diensten bepaald. Een medewerker heeft echter de mogelijkheid om meer niet-gekoppelde diensten te presteren. Hierdoor is het niet realistisch dat de tellers op het einde van het jaar bjj iedereen identiek zullen zijn.

Vanuit VSOA wordt aangereikt dat medewerkers die consequent hun 12 uur diensten hebben ingepland hierdoor zich bedot kunnen voelen. Er zijn immers medewerkers die dit nog niet gedaan hebben en nu dit niet meer moeten doen omdat de 12 uur diensten ingevuld zijn.

• Voor de planner in Mechelen was 2022 geen evident jaar. Met de planner zal bekeken worden hoe dit volgend jaar kan opgevolgd worden.

Vraag: er wordt verteld dat we terug over schakelen naar cyclisch roosteren.

• Een aantal adjudanten hebben verzocht terug over te schakelen naar het cyclisch roosteren. En dit om altijd met dezelfde collega's te kunnen werken. Er werd een voorstel uitgewerkt om binnen het vrij roosteren een vorm van cyclisch roosteren in te voeren en dit werd intern besproken. Vanuit de post werd er voor gekozen om er toch niet op in te gaan.

Vraag: kunnen verlofaanvragen via Ortec behandeld worden?

• Ortec biedt daarvoor niet de juiste mogelijkheden.

Gezien de aanpassing van de delegatie van VSOA vraagt de burgemeester wie de rol van secretaris zal opnemen. Binnen deze zone wordt er immers gewerkt met een secretaris voor elke vakorganisaties.

• VSOA brengt onder de aandacht dat de vakbondsorganisatie zijn samenstelling zelf mag kiezen. Stijn blijft over van de vorige delegatie en Bart ondersteunt hem daarbij. Er worden nieuwe mensen gezocht. Eerder werden al de officiële communicatiegegevens doorgegeven. Stijn is momenteel de contactpersoon.

• Aanvullend vraagt VSOA of het mogelijk is om zelf een nieuwsbrief uit te sturen na een overleg aangezien VSOA die traditie heeft. De vakorganisaties engageert zich wel om de punten die sereniteit vragen die ook zo te behandelen. Het is immers niet de boedeling om commotie te veroorzaken Het is mogelijk dat de contactpersoon van de zone een kopie ontvangt.

o De burgemeester licht toe dat het mogelijk is om elementen op te nemen in de eigen nieuwsbrief, maar vraagt - zoals wordt aangereikt - sommige elementen met de nodige omzichtigheid te behandelen. Een kopie van de nieuwsbrief is welkom bij de secretaris van de zone.


Geachte voorzitter

VSOA verzoekt u om volgende punten op de agenda van het eerstvolgende bevoegde comité te zetten:

1.Vsoa vraagt een kopie van het door de zonecommandant voorgestelde personeelsplan conform art. 102 van de wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:


[...]

De raad bepaalt, op voorstel van de zonecommandant, het personeelsplan van de zone. Voor het personeelsplan van het operationeel personeel houdt de raad rekening met de door de Koning bepaalde criteria.
[...]

2. Het met reden omklede advies van het comité over het laatste personeelsplan.

3. VSOA wenst kennis te nemen van het operationele organisatieplan van de zone, zoals voorgeschreven in Art. 22/1 van de wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid)


[...]
De zonecommandant stelt een operationeel organisatieschema op dat in overeenstemming is met de minimale voorwaarden inzake de snelste adequate hulp en de adequate middelen vastgesteld door de Koning krachtens artikel 6, § 1, tweede lid. De Koning bepaalt de minimale inhoud en de structuur van het operationeel organisatieschema. Het operationeel organisatieschema wordt opgesteld voor dezelfde duur als het in artikel 23 bedoelde meerjarenbeleidsplan en wordt aangepast telkens dit nodig blijkt
[...]


Het plan moet aangeven:

 • De interventievoertuigen per post in tabelvorm.
 • Het minimumaantal personeelsleden dat in de kazerne dienst doet of kan worden opgeroepen, per rang en per functie, in de vorm van een tabel.

4. VSOA vraagt een kopie van de laatste risicoanalyse van de zone.

5. VSOA vraagt tevens het meerjarenbeleidsplan en de jaarlijkse actieplannen te ontvangen, voorbereid door de zonecommandant (Art. 23,§ 3 van de wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid


[...]

Art. 23 § 3. Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt door jaarlijkse actieplannen, voorbereid door de zonecommandant bedoeld in artikel 109 onder toezicht van het college en goedgekeurd door de raad. De jaarlijkse actieplannen worden ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

[...]


VSOA verzoekt om onderstaande punten op het agenda te zetten van het eerst volgende bevoegde comité :

VSOA vraagt hoeveel interventies ten behouve kreupelhoutbranden, bosbranden en veldbranden er in juli en augustus in de Zone's hebben plaatsgevonden?VSOA wenst te weten, over welke specifieke middelen de zone's beschikken voor deze soort interventies ?VSOA vraagt welke middelen de zone wenst aan te kopen om het hoofd te bieden aan interventies, die als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk n zullen toenemen?VSOA wenst te weten of de zone Personeel en of duikers heeft die zijn opgeleid voor wildwaterinterventies?VSOA wil weten welke middelen de zone's gaan aankopen na de overstromingen in juli 2021?


CPBW 16 juni 2022

1. Kennismaking coördinerend arbeidsarts

2. Aanpassing identificatiedocument en samenwerkingsprotocol

3. Planning rondgangen najaar 2022

4. Goedkeuring jaarverslag externe/intern dienst 2021

5. Periodiek verslag 1ste kwartaal 2022

6. Stand van zaken corona in de zone

7. Stand van zaken psychosociale risico analyse ATP

8. Risicoanalyse slangenwasmachine

9. Beleid agressie tav hulpverleners


CPBW 16 juni 2022

1. Kennismaking coördinerend arbeidsarts Liantis

2. Aanpassing identificatiedocument en samenwerkingsprotocol Liantis

3. Planning rondgangen najaar 2022 4. Goedkeuring jaarverslag externe/intern dienst 2021

5. Periodiek verslag 1ste kwartaal 2022

6. Stand van zaken corona in de zone

7. Stand van zaken psychosociale risico analyse ATP

8. Risicoanalyse slangenwasmachine

9. Beleid agressie tav hulpverleners

Vrijstelling verplaatste diensten

Vanuit VSOA wordt aangereikt dat er nog geen gesprek is geweest met de medewerkers die gekozen hadden voor een zonale optie van de vrijstelling van verplaatste diensten. Doordat het voorziene systeem van de verplaatste diensten niet meer blijft bestaan, zijn ook de opties niet meer van toepassing. Voor de betrokken medewerkers is het hierdoor niet duidelijk wat voor diensten zij vanaf mei dienen uit te voeren.

De zoneleiding herhaalt de intentie om met de betrokken medewerkers in gesprek te gaan. Het klopt dat dit nog niet gebeurd is en dat het erg laattijdig is gezien vanaf 1 mei verplaatste diensten waren voorzien. Het overleg met de vakorganisaties dient echter nog verduidelijking te brengen over de andere voorziene optie in het basisprotocol, nl. de overschakeling naar dagdiensten.

Kritische besetting

Daarnaast vraagt VSOA naar de betekenis van kritische bezetting. Er wordt gesteld dat in het beleidsplan een personeelskader voorzien is om de minimale bezetting in te vullen. Vanuit VSOA werd weliswaar voorspeld dat de cijfers van het beleidsplan niet haalbaar zijn. De voorzitter heeft gezegd dat er niet onder de minimumbezetting zal gegaan worden. Het woord kritische bezetting dient dus geschrapt te worden in de tekst. Het geeft de indruk dat Mechelen nog verder afgebouwd wordt. De zoneleiding duidt dat het beleidsplan de bezetting is waarnaar gestreefd wordt tegen het einde van de legislatuur is.

En helaas worden we ook geconfronteerd met onverwachte afwezigheden wegens ziekte. Hierdoor is het mogelijk dat de effectieve aanwezigheid kritisch kan zijn, en dat is niet voor elke post even kritisch. Er dienen dus prioriteiten gemaakt te worden, bijv. de 6de man in Boom is belangrijker operationeel dan de 16de man in Mechelen, en de onderofficier in Lier is kritischer dan de brandweerman.

We dienen ons dus voor te bereiden op onverwachtse afwezigheden tav de opgemaakte planning en daarvoor dienen we een tool te hebben, een soort van supernoodrem. Die afspraken hieromtrent wensen we om discussies op het moment zelf te vermijden.

De burgemeester benadrukt dat het met de herwerking van het protocol de bedoeling is om tot afspraken te komen rond een pool systeem voor wanneer er operationele keuzes nodig zijn bij noodwendigheden. Dat zal niet haalbaar zijn wanneer VSOA strikt vast houdt aan minimumbezetting. Het is immers ook fundamenteel om dit ruimer dan Mechelen te bekijken. VSOA brengt onder de aandacht dat:

• Tot op heden Mechelen nog niet ondersteund werd wanneer er een bezetting is van minder dan 16.

• Tot op heden er in Mechelen steeds medewerkers geweest zijn die met plezier andere posten zijn gaan aanvullen. En dat zal ook in de toekomst gebeuren.

• Vanuit de risico analyse niet kan afgeweken worden van de minimum/maximumbezetting. De vakorganisatie is voorstander om vanuit het overtal van dagdiensten in Mechelen de andere tekorten te gaan aanvullen vanop dienst. Het is niet de bedoeling dat medewerkers de speelbal van willekeur worden. De zoneleiding benadrukt dat er inderdaad afspraken moeten gemaakt worden om willekeur te vermijden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de bereidwilligheid afhangt van de medewerkers die op dienst zijn of dat steeds dezelfde medewerkers bereidwillig zijn.

De operationele noden worden immers bepaald door zoneleiding.

VSOA stelt voor om enerzijds de maximumbezetting van Mechelen te verhogen. De verplaatste diensten komen immers terug naar Mechelen. Anderzijds wordt ook voorgesteld de minimumbezetting in Mechelen te verhogen. Het is anders niet mogelijk om vanuit Mechelen uit te sturen. Vanuit de zoneleiding wordt er voor gekozen om de tabellen van de ideale bezetting aan te houden. Deze zijn voorzien om te halen tegen het einde van de legislatuur. Aanwervingen zullen een gunstig effect hebben op het halen van de planningen.

VSOA benadrukt dat ze een uitgewerkt systeem verkiezen dat kans op slagen heeft. Hiervoor is het belangrijk dat er duidelijkheid is en dit betekent o.a. verduidelijking over de cijfers. Er is een personeelskader van 115 actieve medewerkers voorzien en met de daling van de nachtbezetting kon uitgestuurd worden naar andere posten. De zoneleiding meent dat er in Mechelen terug overtal zal zijn doordat de verplaatste diensten terug in Mechelen worden gedaan. Zo dien we bijv. in mei dat er minimum 16 man is ingepland en dat er zelfs dagen zijn met 20.

Het draagvlak was onvoldoende voor structurele verplaatste diensten en wordt nu herwerkt. Er zullen immers nog verplaatste diensten nodig zijn, maar door de recente aanwervingen in de andere posten zal in de realiteit er minder nodig zijn dan aanvankelijk gedacht. Het zal ook niet altijd onverwachts zijn. Nu is bijv. geweten dat er in de maand mei in Boom nog op 3 tot 5 dagen een tekort is. De zoneleiding wenst afspraken te maken om die diensten te kunnen toekennen. Het blijft de bedoeling om verplaatste diensten te beperken.

ACV geeft aan dat medewerkers werken voor de zone, en niet louter voor 1 post. Dit betekent dat er afspraken kunnen gemaakt worden wie waar wanneer werkt bij noodwendigheden.

VSOA vraagt om een indicatie te geven van het aantal verplaatste diensten dat alsnog zal moeten gedaan worden. Er kan hierbij rekening gehouden met een theoretische afwezigheid van ziekte van 7%.

Besluit: er wordt een nieuwe ontwerptekst voorbereid door de zoneleiding en deze zal besproken op het geplande overleg van 5 mei.


Verslag vakbondsoverleg 12 oktober 2021

De burgemeester geeft een toelichting van de stand van zaken van de werkzaamheden van de taskforce rond de uitvoering van het beleidsplan.

• Er wordt gestreefd naar 1 gemeenschappelijk startuur. Het is echter geen evidente knoop om door te hakken omwille van de verschillende statuten van beroeps en vrijwilliger. Het is dan ook belangrijk dat verschillende pistes goed wordt uitgewerkt zodat het op het terrein geen onvoorziene omstandigheden met zich meebrengt. Er wordt een overleg ingepland met de planners van Heist en Willebroek. Een aanpassing van het startuur kan vooral in die posten voor de diensten een impact betekenen. Dit zal opnieuw geagendeerd worden op het overleg van 18 november.

• De uitnodiging is vertrokken voor de medewerkers van Mechelen met de mogelijkheid om zich aan te bieden voor een nieuw individueel gesprek. Momenteel zijn er ruim 40 aanmeldingen.

• Ortec:

o De technische vragen worden uitgeklaard. Zo worden voor de 2 compagnies in Mechelen opnieuw 2 planborden voorzien. Hoewel dit iets minder flexibiliteit geeft bij het inplannen.

o De niet Mechelse posten kunnen de nieuwe versie van Ortec blijven gebruiken.

o Compagnie 1 van Mechelen zal tijdelijk nog in de oude Ortec blijven plannen.

Voor compagnie 2 wordt de nieuwe versie al voorzien. Er is een ontwerp van communicatie hierover voorbereid.

o Verlof kan uiteraard ingepland worden.

• De zoneraad heeft toestemming gegeven om de verplaatste diensten met 3 maanden uit te stellen.

• Er zal een bijkomend interventiepak, inclusief helm, voorzien worden in de 2de post.

Rond kazernekledij is een regeling in uitwerking.

• Specialisaties worden op dit moment van naderbij bekeken. Er zullen mogelijkheden

voorzien worden om de specialisatie ook vanuit de 2de post uit te oefenen.

• Voor de vrijstelling van de bijna gepensioneerden zijn er pistes in uitwerking. Deze zullen behandeld worden op het overleg van 18 november.

Op zondag 10 oktober is er een ledenvergadering geweest van VSOA waarop 25 leden aanwezig waren. Deze hebben mandaat gegeven om verder te onderhandelen. Er werden een aantal

bijkomende vragen/bedenkingen geformuleerd/

• Er werd de bezorgdheid geformuleerd rond de operationele organisatie. Met name over aflegsystemen en SOP's die niet overal op dezelfde manier worden toegepast. Vooral onderofficieren vragen zich af of een bevel wel op de juiste manier zal uitgevoerd worden.

o Vanuit de zoneleiding wordt bevestigd dat dit een aandachtspunt is. Met al de betrokken postoversten werd dit al in behandeling genomen. Dit zal van iedereen een inspanning vragen.

• Er wordt gevraagd om het systeem van slotjes in Ortec te schrappen.

o De Technische Commissie heeft eerder op de dag beslist om de slotjes te schrappen. Het blijft wel van belang dat de minimale bezetting wordt gehaald.

• Er werden vragen geformuleerd rond verminderde operationaliteitspremie bij verminderde operationaliteit.

o Er zijn ondertussen meerdere medewerkers die een systeem van wedertewerkstelling of eindeloopbaan hebben. Dit is een regeling uit het statuut en heeft impact op de operationaliteitspremie van de medewerkers.

Vragen/bespreking

• Vraag: in de verslagen van de taskforce wordt vermeld dat bevestigd wordt dat in Bornem er geen weekendbezetting is met beroepsmedewerkers in het weekend. Wie zal deze diensten echter verzekeren als er gaten vallen?

o In het beleidsplan is in Bornem inderdaad geen weekendbezetting voorzien.

o De bezorgdheid is gekend. Met de planners zal nagegaan worden hoe daar mee omgegaan kan worden. In het overleg met de beroepsmedewerkers van Bornem zal er naar oplossingen gezocht worden.

• Vraag: zal elke beroepsmedewerker een gesprek kunnen krijgen?

o In Heist, Boom en Bornem wordt - naar analogie met Willebroek een groepsgesprek ingepland. Men zal het aanbod krijgen voor een individueel gesprek wanneer men dat vraagt.

• Er wordt vanuit VSOA aangereikt dat sommige medewerkers niet goed weten waarom ze naar een 2de gesprek komen. Het is ook onduidelijk of er al knopen zullen doorgehakt zijn voor de aanvang van de gesprekken.

o Een deel van de knopen is wel de knoop doorgehakt. Zo zullen we voor de bezorgdheid rond de inzet op brandweerzorg, oplossingen zoeken in de planning.

Voor een deel van de knopen is er nog geen duidelijkheid, bijv. rond de bijnagepensioneerden.

• Vanuit VSOA wordt de ongerustheid geformuleerd dat het vertrek van de directeur Bedrijfsvoering ad interim een verlies van kennis zou kunnen betekenen.

o De zonecommandant licht toe dat hij op de achtergrond nog actief is en dat de nodige informatie in ieder geval wordt gedeeld.

o De procedure voor aanwerving zal opgestart worden. Het is te verwachten dat de vervanging ten vroegste in het voorjaar rond zal zijn.

Er wordt afgesproken dat bij het informele overleg van 28 oktober als eerste agendapunt de opvolging van de uitvoering van het beleidsplan wordt geagendeerd.

De burgemeester zal hierbij aanwezig zijn.
Liberale vakbond brandweer voert actie tijdens WK: "Vanaf woensdag staken we"

Mechelen, Heist-op-den-Berg, Lier, Puurs -

Tijdens de doortocht van het WK wielrennen zondag voerde de liberale vakbond actie aan de brandweerkazerne van de post Mechelen. De syndicale delegatie kondigt een staking aan. De zonecommandant betreurt de actie en zegt dat de gesprekken nog lopen.

Voor de kazerne aan de Nekkerhal hadden de vakbondsleden met behulp van brandweerslangen in reuzegrote rode letters 'wanbeleid' aangebracht. Ze lieten ook sirenes van interventievoertuigen loeien. Daarmee hoopten ze de live-uitzending van het WK te halen. "Het was vooral onze bedoeling om een signaal te geven", zegt afgevaardigde Koen Metdenancxt. De liberale bond VSOA heeft een stakingsaanzegging ingediend. "Vanaf woensdag staken we gedurende 72 uur. We roepen onze mensen op om thuis te blijven", vertelt Metdenancxt.

Als daarmee de operationele werking van het korps in het gedrang komt, kan de politie thuis mensen opvorderen. Bij de liberale bond heerst ongenoegen. Aanleiding is het nieuwe beleidsplan 2020-2025. "Als grootste vakbond hebben wij dat plan na twee jaar onderhandelen niet goedgekeurd, maar wij hebben ons wel geëngageerd om er aan mee te werken. Op die manier kon de zone het plan uitrollen", legt Koen Metdenancxt uit.

Bezetting

De vakbondsafgevaardigde stipt aan dat het management weinig of geen rekening houdt met de verzuchtingen van de brandweermensen op het terrein. Een van de hete hangijzers is de bezetting in de post Mechelen. Die bestaat vandaag nog de klok rond uit minstens zestien beroepsmensen en vermindert. "Dat wijzigt overdag naar vijftien beroeps en een vrijwilliger. 's Nachts en tijdens de week vallen we terug op tien beroeps en twee vrijwilligers."

LEES OOK: Verzekerde posten moeten uitruktijden brandweer verkorten

Door de bezetting met beroepsmensen in Mechelen te verminderen, wil Rivierenland vanaf februari 2022 mee de permanentie te verzekeren in vier andere posten in de regio: Boom, Heist-op-den-Berg, Lier en Puurs. "Onze manschappen moeten zelf een tweede post kiezen. Er was een engagement van de zone om voor iedereen zijn problemen een oplossing te zoeken. Daar is de zone niet in geslaagd", zegt Metdenancxt.

Ambulancier

De beroepskrachten van de post Mechelen beschikken ook niet over een brevet ambulancier omdat ze zelf al jaren geen ziekenwagen meer bemannen. "Als wij verplaatst worden naar posten waar ze wel een ziekenwagen hebben, is het resultaat dat de mensen die er vandaag al werken enkel nog ambulancier zijn en geen brandweertaken meer uitvoeren. Dat is in die andere posten dan weer een frustratie", vertelt Metdenancxt. Verzekerde posten met een ambulancedienst zijn Boom, Heist-op-den-Berg en Puurs.

"Wij kennen de problemen en verzuchtingen op het terrein. We zijn in dialoog en er gebeuren nog bijsturingen. We blijven praten. Net omdat we al in gesprek zijn, vind ik het wel jammer dat er al actie wordt gevoerd", reageert kolonel Philippe Maudens, zonecommandant van Rivierenland.


Liberale vakbond brandweer voert actie in Mechelen: "72-urenstaking op woensdag"

Vanmiddag voerde de liberale vakbond VSOA actie aan de brandweerkazerne van de post Mechelen. De vakbond heeft ook een stakingsaanzegging ingediend. Komende woensdag volgt er nog een 72-urenstaking.

Voor de brandweerkazerne in Mechelen hadden vakbondsleden in grote, rode letters 'wanbeleid' aangebracht. Daarmee hoopten ze dat de helikopter die het WK wielrennen in Mechelen in beeld brengt, ook de kazerne in beeld brengt, maar dat is niet gelukt.

De vakbondsactie draait om het nieuwe beleidsplan voor 2020-2025. "Wij hebben gedurende twee jaar meegewerkt aan het opstellen van dat beleidsplan. In maart werd het protocol door twee vakorganisaties ondertekend, niet de onze. Maar de afspraken die de voorbije jaren zijn vastgelegd in dat beleidsplan, worden niet nagekomen", zegt Koen Metdenancxt, vakbondsafgevaardigde VSOA.

"De zoneleiding wil op korte termijn de bezetting in de brandweerkazerne in Mechelen verlagen. De brandweermannen die daar worden weggehaald, zouden dan hun shiften moeten gaan draaien in Lier, Heist-op-den-Berg, Boom en Puurs. Dat zijn 4 andere brandweerposten in de brandweerzone Rivierenland."

Ziekenvervoer

"De brandweermannen van de post Mechelen beschikken ook niet over een brevet ambulancier. Door de overplaatsing van de Mechelse brandweermannen naar andere brandweerposten in de zone, vrezen de manschappen daar dat ze straks nauwelijks nog brandweerinterventies kunnen uitvoeren, maar enkel nog maar zullen worden ingezet voor het dringende ziekenvervoer", zegt Metdenancxt nog.

"Voor een aantal manschappen zal ook de afstand van en naar het werk langer worden. Wie nu nog vlakbij de kazerne in Mechelen woont, moet straks misschien naar Lier, Heist-op-den-Berg, Boom of Puurs rijden."

Komende woensdag volgt er nog een 72-urenstaking. Die gaat woensdagochtend om 08.00 uur van start en de stakingsbereidheid is volgens Metdenacxt groot.