Vlaamse Ardennen

Contact V.S.O.A.

Contact verantwoordelijk voor de sector:

firefighters@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Ronny VAN HUMSKERKEN

ronnyvanhumskerken@gmail.com

Kenneth DE PAUW 

kenneth.depauw@bvlar.be

Geert VANDEN MEERSSCHAUT

Geert.vanden.meersschaut@gmail.com 


29-01-2024

1 Goedkeuren vorig verslag

2 Legionellaplan Post Ronse

3 Legionellaplan Post Brakel

4 Registratiedocument spoelen, controle temperatuur in het kader van legionellabestrijding voor posten Ronse, Brakel, Herzele, Kluisbergen en Oudenaarde

5 Kwartaalverslag 4 - 2023

6 Verslag analyse beeldschermwerkposten Oudenaarde 19/01/2024 + folder

7 Problemen rond kledij


Geachte zonecommandant,

Het VSOA vraagt u om de volgende punten op de agenda te plaatsen:

Het VSOA vraagt de risicoanalyse van :


De organiastie in haar geheel;

Elke groep van werposten of functies;

Het individu zelf.

Het dynamisch risicobeheersingssysteem steunt op het principe van de risicoanalyse, die wordt uitgevoerd om adequate preventiemaatregelen te kunnen vaststellen.

Dat gebeurt op drie niveaus:

 1. de organisatie in haar geheel;
 2. elke groep van werkposten of functies;

 3. het individu zelf.

De risicoanalyse bestaat uit drie fasen:


 • het identificeren van gevaren;
 • het vaststellen en nader bepalen van risico's;

 • het evalueren van risico's.

De werkgever, verantwoordelijk voor de invoering van dit dynamisch risicobeheersingssysteem en de uitvoering van de risicoanalyse, moet de nodige middelen inschakelen om de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers te vrijwaren.

De actoren voor de preventie (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers) worden bijgestaan door specialisten, preventieadviseurs genoemd, die deel uitmaken van de interne of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De risicoanalyse moet betrekking hebben op alle domeinen van het welzijn op het werk: gezondheid, veiligheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne, …

Gelet op de frequente interacties en relaties tussen de verschillende gevaren en risico's, zou de risicoanalyse moeten aanvangen met een globale aanpak om alle gevaren en risico's in de onderneming te identificeren.


CPBW Donderdag 27 april 2023

Kwartaalverslag 1 2023

De vakorganisatie VSOA vraagt om omtrent agressie op de hoogte gehouden te worden. Er wordt voorgesteld hiervan een vast agendapunt te maken, zodat dit zeker telkens mee opgenomen wordt in de bespreking.

Omstandigheidsverslag AO1

De toelichting van het verslag werd gegeven. Er wordt verder nagevraagd om na te gaan waar de instructeurs gepositioneerd waren. Er wordt vanuit directeur operaties ook aangegeven dat de benaming realistische oefening niet mag betekenen dat er vooraf geen voldoende instructies moeten zijn om gevaren uit te schakelen of te minimaliseren. Deze opmerking werd ook op de technische commissie van maart meegegeven.

Omstandigheidsverslag AO2

De toelichting van het verslag werd gegeven. Er werd reeds gevraagd vanuit de technische commissie om dit verder te onderzoeken, vermits aangeleverde preventiemaatregelen moeilijk realiseerbaar zijn. Voorstel vanuit vakorganisatie om eventueel toch licht via ketting te voorzien rond perslucht wordt intern bekeken naar haalbaarheid. De vakorganisatie begrijpt de situatie en kan deze zelf goed inschatten, maar vraagt toch om de hiërarchie hier te laten gelden. Brandweer is verantwoordelijk ook voor de derden die aan het werk zijn tijdens de interventie.


Geachte, 

Zoals beloofd kan u onderstaand de feedback nalezen over uw gestelde vraag omtrent onze aangepaste maatregel. Van bij de start van de pandemie hebben we heel wat aandacht besteed aan de opbouw van de sop voor de inzet van de ziekenwagens in onze zone.

Zo zijn we eerst gestart met het voorzien van de nodige pbm's voor beide ambulanciers ( + reserve ) en desinfectieprocedures om te komen tot de sop die we nu toepassen. De klemtoon van deze sop ligt op het veilig inzetten van onze ambulanciers. De richtlijnen van Sciensano geven aan dat bij elke interventie basishygiëne, social distance, wegwerphandschoenen en een wegwerpmasker nodig zijn. Pas bij gevaar voor projectie of contact met lichaamsvochten in het kader van Covid-19 is een veiligheidsbril en beschermende wegwerpkledij de richtlijn.

In het kader van "eigen veiligheid eerst" hebben we als zone een standpunt ingenomen dat we elke patiënt bij aanvang als mogelijks covid-positief gaan beschouwen, dus ook bij wijze van spreken een slachtoffer van een valpartij met de fiets, kwetsuur op het werk,..


Dit impliceert het gebruik van de uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Verder is het ook moeilijk om in de sanitaire cel van de ziekenwagen de regel van social distance van 1,5m in acht te nemen. Ook dit was een reden om telkens te opteren voor de uitgebreide pbm's, minstens voor de begeleider.

De praktijk leert ons dat we met onze zone momenteel +/- 65 ritten hebben uitgevoerd die als 'verdachte ritten' werden beschouwd, dit op een totaal van momenteel 351 interventies. Met deze getallen in het achterhoofd, in combinatie met de maatregel die we onszelf als zone opgelegd hebben om veiligheid en de gezondheid van onze ambulanciers maximaal te waarborgen merkt u samen met ons op dat de inzet van pbm's gigantisch is. En hier botsen we op de logistieke muur : de broodnodige pbm's worden schaars. Om zo lang mogelijk met de beste pbm's te kunnen werken hebben we onze inzetmethode op de huidige manier opgesteld.

We stelden dan ook vast dat de pbm's in vele gevallen voor de chauffeur een overshoot en eigenlijk een verspilling was. In situaties waarin patiënten hun klacht van die aard is dat ze nog mobiel zijn en/of kunnen begeleid worden door één ambulancier of waarbij, na bevestiging van een dokter ter plaatse dat er geen covid-gevaar is, konden we dus pbm's uitsparen zonder gevaar voor de eigen veiligheid van de ambulanciers.Zodoende zorgen we dat steeds kan voorzien worden in snelle inzet gezien van bij vertrek steeds één ambulancier volledig uitgerust is met alle PBM's en daarnaast zorgen we ook dat er gezien de schaarste die er heerst, er geen nodeloze verspilling van materiaal gebeurt, die mensen in de dagdagelijkse verzorging zoals in ziekenhuizen en rusthuizen broodnodig kunnen hebben... 

Daarom, gezien we geen risico wensen te nemen voor onze mannen/vrouwen, werd beslist om toch telkens 1 ambulancier van bij de start te voorzien in de uitgebreide pbm's en een last minute risicoanalyse te laten uitvoeren. Is de inzet van de tweede ambulancier vereist dan wordt er niet op veiligheid ingeboet maar moet deze alle pbm's gebruiken. Blijkt uit de melding dat er twee ambulanciers zullen nodig zijn ( vb reanimatie) dan zal er uiteraard steeds bij aanvang door elke ambulancier voorzien worden in de uitgebreide bescherming. 

Deze manier van werken heeft wel als gevolg dat er inderdaad bij een interventie een fysieke scheiding kan ontstaan tussen de ambulanciers. Maar ook hier zal dit enkel gebeuren in weloverwogen gevallen. Het is zo dat bij aankomst, bijvoorbeeld in een WZC men steeds opgewacht wordt door een verpleegkundige die de eerste info zal geven. 

Als uit deze eerste risicoanalyse blijkt dat er twee ambulanciers nodig zijn zal men uiteraard beide ambulanciers inzetten met de vereiste pbm's.Het is echter in die uitzonderlijke gevallen dat men op basis van de info een inschatting maakt dat de inzet van één ambulancier, samen met die verpleegkundige, voldoende is dat de ambulanciers fysiek zullen gescheiden worden en dat de chauffeur bij zijn voertuig blijft. 

Maar zelfs ook hier wilden we als zone een extra veiligheidsaspect invoeren door de ambulanciers te voorzien van elk hun eigen astridradio waarmee men toch steeds met elkaar contact kan houden. Deze werkwijze werd ook opgemaakt samen met en goedgekeurd door de preventieadviseur. Maar naast onze morele verplichting om bedachtzaam om te springen met PBM's, is het tevens even belangrijk om zo weinig mogelijk van onze mensen bloot te stellen aan rechtstreeks contact met het virus, wat uiteindelijk in deze de eerste doelstelling is in de preventiehiërarchie . 

We hopen dat het opzet van onze werking wat duidelijker is en dat u deze dan ook kan volgen. Het laatste wat we als zone willen is inboeten op de pbm's en onze ambulanciers bloot stellen aan het huidige besmettingsgevaar.


Geachte collega's 

Vorige week kreeg iedere externe dienst voor preventie en bescherming op het werk  een richtlijn inzake medische onderzoeken. Zij hebben ons van deze richtlijn vandaag op de hoogte gebracht. Gezien de aard van het werk bij brandweer (veiligheidsfuncties), zijn (fysieke) periodieke gezondheidsbeoordelingen een must. Ze kunnen niet vervangen worden door alternatieve, telefonische consulten op basis van digitale vragenlijsten. Bovendien moeten heel wat meetresultaten (ogen, bloedanalyse, biometrie, specialistisch advies) meegenomen worden in de beoordeling omtrent geschiktheid. Dat is niet combineerbaar met een telefonisch onderhoud.


FOD WASO heeft gelukkig de optie genomen om de geldigheid van het vorige onderzoek te verlengen tot het einde van 2020 (en dus niet de datum-van-het-vorige-onderzoek + 1 jaar). Securex trekt deze lijn door voor alle brandweermensen: persluchtdragers, gaspakdragers en duikers.Er is dus geen nood aan hele dringende periodieke onderzoeken voor bovenvermelde partijen. Wij verdagen die naar de 2de jaarhelft en zullen dan wat creatiever zijn met de planningsdata en uren om de opgelopen achterstand in te halen.


Indien iemand echter gezondheidsproblemen ervaart of afwezig is geweest, kan hij middels een spontane raadpleging of een werkhervatting het issue ter sprake komen brengen. 

Met andere woorden kan er nog steeds contact genomen worden via onze personeelsdienst met Securex voor hervattingsonderzoeken en/of doktersbezoeken bij een medisch probleem.


DIENSTNOTA 30/03/2020 Operationele beslissingen


De FOD Volksgezondheid heeft gisteren extra maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus. Alle aanbevelingen zijn gericht op het vermijden van contaminatie tussen personen onderling. Zo wordt aan medewerkers gevraagd om in de mate van het mogelijke thuis te werken, vergaderingen uit te stellen of vanop afstand te organiseren en om opleidingen in grote groep te annuleren.


Als hulpdienst hebben we enerzijds een verantwoordelijkheid om deze verspreiding tegen te gaan, maar anderzijds uiteraard ook een verantwoordelijkheid om burgers in nood te kunnen blijven helpen. Het is daarom extra belangrijk om het advies van de overheid strikt op te volgen, en onze operationaliteit maximaal te blijven garanderen. Daarom is het van uiterst belang om het risico op besmetting van onze medewerkers zo laag mogelijk te houden. De VVP's en de hiërarchische lijn (directie, LVO,..) zien erop toe dat deze maatregelen correct worden uitgevoerd.


We vragen daarom om de volgende richtlijnen met onmiddellijk ingang in acht te nemen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN IN KAZERNES

 Deurklinken, balustrades/handgrepen dagelijks laten reinigen in iedere post waar activiteit is geweest met Ummonium Tissues of Ummonium-38;

 • Na iedere interventie worden de gemeenschappelijke gebruiksvoorwerpen en oppervlakken gedesinfecteerd (binnenkant deurklinken, versnellingen, handrem, stuur, GPS, ASTRID-radio's, PTT's, statusboxen, sleutels,...) met Umonium Tissues of Umonium-38; 

• Minstens dagelijks worden in de posten de deurgrepen, trapleuningen en drukknoppen gedesinfecteerd met Umonium Tissues of Umonium-38; 

o Het administratief personeel staat in voor de desinfectie van het bureelmateriaal-en oppervlakken (telefoons, prikklokken, bureeloppervlakken, kopieermachines,...);

 • Reinigen buitenkant wagen met zeep en water, zoals gewoonlijk;

 • Handzeep wordt voorzien in iedere post, en dit om de handen te wassen. Was je handen geregeld en gedurende 1 minuut. 

• Alle algemene Federale en Vlaamse richtlijnen blijven opvolgen (deze moeten in alle kazernes opgehangen worden); 

• Geen ICT-materiaal delen (indien dit toch noodzakelijk is om dringende redenen, dienen handen te worden ontsmet met alcogel, en het materiaal met Ummonium tissues). We spreken hier dus zowel over informatica als over communicatieapparatuur; 

• Administratieve/operationele beroepscollega's gaan zo verspreid mogelijk binnen de burelen aan de slag tot er nieuwe instructies volgen;


• Kantines worden gesloten tot nader order;


• Voldoende verluchting voorzien van werkplaatsen (door middel van openzetten ramen en deuren) en voertuigen (door middel van openzetten ramen); 

• Respecteren van permanentiestelsel voor administratie zoals gecommuniceerd door directie;

 • De toegang tot de kazerne is verboden, tenzij voor oproepen of bevolen dienst door de postoverste. Na de afhandeling van een interventie dient de kazerne onmiddellijk te worden verlaten;

 • De LVO houdt toezicht op de aanwezigheid en stock van de ontmettingsmiddelen en verbruiksgoederen. Bij het bereiken van ½ van de stock dient dit te worden gesignaleerd aan de VVP;

 • Dragen van mondlap bij het betreden van een interventievoertuig. Deze mondlappen worden na de interventie gedesinfecteerd en gewassen, voor hergebruik. Deze mondlappen beschermen de verspreiding van het virus, en niet het inademen ervan. 

OPGELET: bij interventies met bevestigde Covid-19-besmettingen dient dus steeds een FFP2/3-masker te worden gedragen;
• Gewijzigde procedure inzake reinigen van perslucht. De procedure zal worden opgehangen in de persluchtlokalen;

 • Bij interventies en werken in de zonale werkplaats steeds gebruik maken van handschoenen.

INTERVENTIES

 • Alle interventies met mogelijke gevallen van Covid-2019 dienen onverwijld door de LVO te worden gerapporteerd aan CO Interventies Lt. V. Kris. 

 Daarnaast wordt dit telkens neergeschreven in het verslag;

 • Operationele benodigdheden zullen verzameld worden in de posten Oudenaarde en Zottegem;

 • Er wordt gevraagd zuinig om te gaan met maskers, gels en desinfectiemiddelen, teneinde schaarste zoveel als mogelijk te kunnen uitstellen;
• Respecteren van SOP's voor zowel interventies brandweer als ziekenwagen;

 • Bijkomende of aangepaste SOP's die volgen strikt naleven;

 • Gebruikte mondmaskers dienen apart te worden ingezameld (afgesloten doos, afgesloten plastieken zak) om eventueel later te worden gedecontamineerd en hergebruikt. Dit geldt niet voor mondmaskers die werden gebruikt in het kader van brandbestrijding of sterk vervuilde mondmaskers;

 • Er worden geen bezoeken voor BPA meer uitgevoerd;

 • Een bijkomend toestel NOCOLYSE werd aangekocht. Dit toestel dient voor het desinfecteren van de sanitaire cel van een ziekenwagen bij een mogelijkse of bevestigde COVID-2019-besmetting. Ook zal iedere ziekenwagen minstens eenmaal per week deze desinfectie ondergaan. Er staat 1 toestel te Oudenaarde en 1 toestel te Herzele;

 • Het handtekenen van aanwezigheidlijsten is niet meer noodzakelijk. De LVO zal eventuele afwezigheden noteren in AbiFire, evenals de gepresteerde uren;
• Vanaf heden
- voor uitrukken met AP met 6 man
▪ Wijziging naar AP met 4 man (CHAUF AP, OOFF, 2 BASIS) + LOG of PW 2 man (2 BASIS) rijden onder alle beding steeds direct achter elkaar
▪ Indien noodzakelijk, volgens oproep, fitten personen in AP hun perslucht
▪ Wanneer zij aankomen op interventie, brengen zij de overige 2 persluchttoestellen mee uit AP
▪ Overige 2 BASIS fitten in open lucht hun perslucht
▪ In geval van vragen hieromtrent kan u contact opnemen met CO Interventies Lt. Kris Vermaerke 0472 46 67 05
- Vanaf heden voor overige uitrukken
▪ HW, HA, SW en TW maximaal 2 man in voertuig
▪ Indien noodzakelijk, komen overige opgeroepenen naar de plaats van interventie, met een PW (max 4 man per PW)
➔ Overeenkomstig het KB van 10/11/2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen wensen wij steeds te blijven handhaven aan de uitruk met 6 personen maar om de "social distance" regels aan te houden, deze te spreiden over twee voertuigen (die samen dienen uit te rukken). Het is dan ook uitermate belangrijk om aan alle veiligheidsregels te voldoen dat AP en bijkomende voertuig samen vertrekken, zoals ze dit zouden doen mocht er met één voertuig vertrokken worden. Er blijft tijdens de volledige uitruk contact tussen de Leider van Operaties en de manschappen die deel uitmaken van het konvooi zodat uniforme instructies kunnen gegeven worden. De bevelvoerder van de AP stuurt via radioverkeer, tijdens het aanrijden het personeel in het bijkomende voertuig aan;

• Het dragen van latex handschoenen bij aanvang van een interventie is niet direct een noodzaak en wordt niet geadviseerd door de preventie-adviseur in kader van uniformiteit. Afhankelijk van type interventie dient er een andere soort handschoenen gedragen te worden. Aangezien er na interventie strikte handhygiëne en strikte decontaminatie regels voor het gebruikte materiaal van toepassing zijn, wordt de besmettingsgraad heel beperkt. Het strikt toepassen van de SOP's blijft essentieel;
• Aan iedere covid-19-set wordt vanaf heden 4 faceshields toegevoegd, als bijkomende bescherming tijdens (mogelijks) besmette interventies.

AFGELASTINGEN


• Alle activiteiten worden conform de federale richtlijn afgelast;

 - Alle vergaderingen en opleidingen, zowel intern als extern, zonder enige uitzondering worden tot nader order afgelast;

 - Alle opleidingen, proeven en voorziene activiteiten voor aanwervingen, professionalisering en bevordering worden tot nader order afgelast. Later zullen nieuwe data worden gecommuniceerd; 

• De Oost-Vlaamse brandweerschool blijft open, maar de 6 zonecommandanten van Oost-Vlaanderen beslisten om geen personeel op opleiding te sturen naar Paulo; 

Dit omwille van risico op besmetting met mogelijke problemen naar operationaliteit van onze brandweer -en ambulanceposten;

ORGANISATIE PERSONEEL

 • Dringende operationele zaken dienen met een minimum aan personeel door te gaan (de postoversten / wergkgroepverantwoordelijken zien hierop toe ); 

• Bij het aftekenen van de interventie dient afstand gehouden te worden tussen de manschappen (1,5 - 2m);

 • De bezetting van de kleedkamers dient beheerst te blijven, en in het bijzonder na een interventie. Dit dient zo uitgevoerd dat er steeds 1,5 tot 2 m afstand gegarandeerd blijft tussen de manschappen;

 • Personen die tot de risicogroep behoren (lijders aan het hart, de longen en nieren, personen met diabetes en met een hoge bloeddruk, of met een algemeen verminderde weerstand) worden gevraagd hun status aan te passen naar "Beschikbaar Laag"; 

• Personen die op de NC112 werken, worden gevraagd zo weinig mogelijk aan interventies deel te nemen. Er wordt aldus gevraagd om de status aan te passen naar "Beschikbaar Laag"; • Mensen die de komende dagen thuiswerken of economisch werkloos zijn, wordt gevraagd dit te melden aan hun postoverste zodat we een optimale operationaliteit van onze posten kunnen blijven garanderen. Deze extra capaciteit kan benut worden in de komende weken;

 • De vermoedelijk duurtijd tot normalisatie van de situatie wordt volgens de federaal gezondheidsinspecteur momenteel ingeschat op 8 weken;

 • Bij attestering of symptomen worden personeelsleden standaard 7 dagen uit dienst genomen, teneinde eventuele besmettingen tegen te gaan. Dagelijks zal het personeelslid worden gecontacteerd door de VVP, om de algemene toestand op te volgen. Indien na deze 7 dagen het personeelslid genezen is, kan deze opnieuw in dienst treden. De personeelsdienst zal dit samen met de VVP opvolgen; 

• Een attest van tewerkstelling werd elektronisch bezorgd voor de Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Dit attest dient ter identificatie van het personeel. Dit attest kan voorgelegd worden indien legitimatie vereist is, in het kader van een brandweeropdracht. Het attest is strikt persoonlijk, en dit door het personeelslid zelf te worden afgeprint; 

• Personeelsleden die tijdelijk werkloos zijn bij hun hoofdwerkgever omwille van de Coronacrisis kunnen worden ingezet als vrijwilliger. Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 gelden voor de tijdelijke werkloze evenwel een aantal afwijkende regelingen: het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden. Zie de website: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2?fbclid=IwAR0-OpRkFdnWngqEAz9cXrTy5361pE9jIrAJ1iS1cmLiBIzWkHriaJE_0Ho
• Aanwezigheid of andere vergadering inzake COVID-19 overleg dienen steeds gemeld te worden via directie@bvlar.be;
• Na een screening door onze externe dienst preventie op het werk Securex, hebben we vandaag vernomen dat onze procedures afdoende zijn;
• De heersende COVID-19-epidemie heeft de vraag opgeroepen of de ziekte in bepaalde gevallen als een beroepsziekte kan worden erkend. Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Daaronder vallen onderstaande die bij ons van toepassing zijn:
- ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
Het is momenteel niet voldoende duidelijk of dit ook geldt voor brandweermannen die in contact komen met COVID-19 patiënten. Op niveau van Netwerk Brandweer zal deze vraag gesteld worden aan Fedris. Van zodra we hier duidelijkheid over krijgen, zullen we jullie dan ook verder berichten;


• De FAQ ( frequently asked questions ) werd geüpdated op de website van de civiele veiligheid. Deze kan u nalezen op https://www.securitecivile.be/sites/default/files/faq_coronavirus_26.03.2020_0.pdf
Deze FAQ's omvatten allerhande vragen en antwoorden rond de maatregelen die van kracht zijn voor brandweerzones.


ALGEMENE MELDINGSPLICHT 

Wij vragen aan alle collega's om tijdig te melden indien er symptomen zijn, indien er effectief een COVID-19 virus wordt vastgesteld of indien er contact was met een patiënt met COVID-19. Dit om hier preventief mee aan de slag te gaan in functie van verdere verspreiding en te kunnen inschatten wat mogelijke operationele impact kan zijn. Meld bij vermoeden van besmetting dit onmiddellijk aan CO INTERVENTIES Lt. Kris V. .
• Wanneer ben je mogelijks besmet?
o Wanneer je klachten krijgt ter hoogte van de luchtwegen (hoesten, moeilijk ademhalen, grieperig gevoel, beklemmend gevoel op de borst)
• Wanneer heb je een hoog risico op besmetting?
o Bij zieke met respiratoire klachten in het gezin;
o Bij het uitvoeren van aerosol producerende procedure bij een COVID-19 patiënt
• Wat moet ik doen als ik symptomen heb en denk dat ik besmet ben?
o Respecteer quarantaine thuis;
o Neem telefonisch contact op met huisarts;
o Meld je af voor alle interventies;
o Volg algemene richtlijnen op huisarts en Volksgezondheid
o Mijd contact met anderen.
• Bij vermoeden, volg in alle gevallen volgende zaken op:
o Houdt strikte hygiëne aan, en voorkom verspreiding naar anderen
o Volg je temperatuur 2x per dag op. Bij verhoging, contacteer je huisarts
o Evalueer zelf je algemene gezondheidstoestand (hoesten, moeilijk ademhalen, grieperig gevoel, beklemmend gevoel op de borst)
• Personeelsleden met eventuele symptomen, mogelijkse of bevestigde besmettingen, dienen volgend formulier online in te vullen: https://forms.gle/Yrji5Vdf8JHHKAYW8. De meldingsplicht geldt ook voor personeelsleden die uit het buitenland komen. Deze personen dienen gedurende 7 dagen tweemaal daags hun temperatuur op te nemen. De procedure zoals opgenomen in document "Uitdienstzetting nav COVID-2019.pdf" is van toepassing.
• Medische onderzoeken SECUREX worden tot nader order afgelast.


ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

 Uiteraard blijven de algemene voorzorgsmaatregelen om de verspreiding tegen te gaan, ook van kracht. - Blijf thuis als je ziek bent;

 - Was regelmatig je handen met water en zeep, gedurende 1 minuut;

 - Raak je aangezicht niet aan; 

- Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje als je hoest of niest. Gooi het daarna weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

Geen zakdoek? Hoest of nies in je handen en was ze dan onmiddellijk. Nies desnoods in je armplooi; 

- Geef geen handen en knuffel of kus niet als je iemand begroet; - Openbaar vervoer en domein vermijden;

 - Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, zwangere vrouwen, ...); 

- Vermijd dicht contact met mensen (>1,5-2m).

Alle richtlijnen blijven van kracht tot en met 19 april OF tot nader order


De directie omringt zich door experts ter zake, en blijft de situatie op de voet opvolgen. Dagelijks zal er gecommuniceerd worden omtrent verdere ontwikkelingen en richtlijnen. 

• Heel wat phishing mails (= oplichting) worden dezer dagen verstuurd met als thema het Coronavirus. Ga NOOIT in op dergelijke mails! En meld deze eventueel bij je internetprovider; 

• Houd zoveel mogelijk afstand (social distancing) om verspreiding van het virus tegen te gaan.


Bedankt om deze maatregelen mee door te voeren. We rekenen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en burgerzin. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de Corona-crisis zo min mogelijk impact heeft op onze werking en paraatheid.


De Zonecommandant
Beste leden van het BOC, 

Op jullie vraag om terug samen te zitten hebben we intern de agenda's samengelegd doch dit jaar lukt het niet meer om een vergadering te beleggen. Kunnen jullie volgende datum vastprikken in jullie agenda's : woensdag 22 januari om 9u in post Ronse, Veemarkt 29 te 9600 Ronse. 

Voorlopige agenda : 

1) Goedkeuring verslag vorig BOC 

2) Vastleggen data 2020

 3) Permanentie 3-2-1 met invoering van een permanentiepost in 2020 (Zottegem), 2023 (Oudenaarde) en 2025 (Ronse)

 4) Personeelsplan met verwijzing eerst te professionaliseren 

5) Personeelsplan met aanpassing van de functie van directeur ondersteunende diensten Voor de punten 3,4,5 verwijs ik graag naar de mail van 6 oktober 2019 terug te vinden in bijlage

 6) Administratief statuut - bespreking

 7) PPMO test - antwoord FOD

 8) De aanvullende bepalingen

 9) Stand van zaken preventieadviseur

 10) Diplomatoeslagen - stand van zaken

 11) Digitale loonbrieven - stand van zaken

 12) Rondvraag


Beslissing zonecollege 28/6/2019

11 Toekennen van een diplomatoelage en specialisatietoelage - bespreking

MOTIVERING

De diplomatoelage wordt in onze Hulpverleningszone uitbetaald voor de brandweermannen in het oude statuut, maar niet voor de brandweermannen in het nieuwe statuut aangezien hun diploma niet opgenomen staat in de oude lijst.

Voor de personen in het nieuwe statuut die over diploma's beschikken die in de huidige wetgeving van toepassing zijn, zal de toelage al uitbetaald worden, conform de adviezen van Netwerk Brandweer.

De lijst voor de specialisatietoelage werd tot op heden nog niet opgemaakt door FOD Binnenlandse Zaken.

De bedragen zullen retro-actief moeten uitbetaald worden. Voor de diplomatoelage is dit 3% per diploma en kan cumuleren tot maximum 10%

Het advies van Netwerk Brandweer is om te wachten op de lijst van de specialisatietoelagen.

BESLUIT

De leden van het Zonecollege volgen het besluit van Netwerk Brandweer om te wachten op de lijst voor de specialisatietoelagen.


Geachte leden,

We nodigen u uit op de eerstvolgende zitting van het Basis Overleg Comité (BOC) van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen welke doorgaat op donderdag 5 september 2019 om 14u00 in de brandweerkazerne van Ronse, Veemarkt 28 te 9600 Ronse .

Volgende agendapunten werden voorlopig geagendeerd:

 • Mededelingen
 • Aanstelling nieuwe secretaris BOC
 • Goedkeuring vorig verslag BOC van 15 maart 2019 versus afgelast BOC van 19 juni 2019
 • Stand van zaken openstaande zaken uit vorig overleg
 • PPMO: deel van vormingsreglement
 • Meerjarenbeleidsplan
 • Personeelsplan
 • Bureau van vrijwilligers
 • Vakantiedagen in aftrek beschikbaarheid
 • Diploma en specialisatietoelagen
 • Vastleggen nieuwe vergadering + afspraken omtrent doorsturen documenten in functie van protocollen
 • Varia
 • Bezetting dispatching: Blijkbaar zouden er problemen zijn met het invullen van de planning om de dispatching tijdig te bemannen in vol continue. De mensen worden buiten hun planning steeds opgebeld om de lege planning aan te vullen. Wat is de oorzaak dat de planning niet kan tijdig ingevuld worden? Zijn er geen andere denkpistes om de dispatching vol continue te laten draaien?
 • Vanuit de zonale dispatching kunnen camerabeelden worden bekeken in verschillende kazernes. Is dit conform volgens de wet van de privacy en wat als er inbreuken zouden gebeuren door personeelsleden?
 • Inrichten signalisatievoertuigen conform de wetgeving. Momenteel zijn niet alle signalisatievoertuigen conform de wetgeving zoals b.v. de karweiwagen van post Brakel. Dit voertuig beschikt niet over voldoende signalisatiekegels (conform interventiematerieel) om de veiligheid van het personeel op de interventieplaats te garanderen. Voorstel is om dit voertuig degelijk uit te rusten.
 • Er werd medegedeeld dat iedereen die in het oude statuut zit, correct zijn diplomatoelage ontvangt. Er is tussentijds aan tafel gezeten met de personeelsdienst waarin de vraag werd gesteld om een beter overzicht te krijgen van de loonfiche waaruit blijkt dat de mensen deze toelage effectief ontvangen. De personeelsdienst ging dit navragen. Wat is de stand van zaken hiervan?
 • Verspreiding van vakbondsinformatie. ACV OD vraagt nogmaals om uithangborden te voorzien zodat in alle posten alle personeelsleden op de hoogte kunnen worden gebracht.
 • PBM's personeel. Uit verschillende kanalen wordt gevraagd naar voldoende PBM's. Het antwoord naar het personeel luidt dikwijls dat de PBM's voorhanden zijn of aangekocht zullen worden. Waarom blijven dan steeds dezelfde vragen terugkomen? Kan er niet meer budget voorzien worden voor de gevraagde PBM's?
 • Hoever staat men met de aanwerving van een voltijdse preventieadviseur? Hoe komt het dat er nog steeds geen voltijdse preventieadviseur is aangenomen. Momenteel wordt een voltijdse betrekking waargenomen (en met alle respect) door een geëngageerd persoon die slechts 2% van zijn beschikbare tijd deze taak op zich neemt. Voorstel is om een EDPB aan te spreken in afwachting van een voltijdse preventieadviseur.
 • Graag doet het ACV OD nogmaals een oproep om hen tijdig in kennis te stellen van bevorderingsexamens en aanwervingenproeven, infoavonden en rondgangen van de arbeidsplaatsen
 • Brandweertoets 2018 : zijn de data beschikbaar. Bespreking , analyse desbetreffend.


Geachte BOC-leden

Op vraag van de Directeur Ondersteunende diensten informeren we u dat zoals beloofd het punt diplomatoelagen en specialisatietoelagen op de agenda van 26 april 2019 van het Zonecollege geagendeerd werd. Dit thema is niet voldoende besproken door de beperkte tijd die het college had.

Daarnaast wenst het Zonecollege uitdrukkelijk het standpunt van Netwerk Brandweer hierin te kennen.

De vraag werd gesteld aan het HRM-luik van Netwerk Brandweer.

Dit punt zal uiteraard opnieuw geagendeerd worden op de komende zitting van het Zonecollege van 24 mei 2019.

We houden u op de hoogte hieromtrent.

De agenda voor het CPBW van 15/03/2019 aansluitend aan BOC te Ronse ziet er uit als volgt :

1. Goedkeuring verslag CPBW 24/10/2018

2. Bespreking ongevallen

3.   Overzicht keuringen

4. Jaarverslag 2018 interne dienst (draft verslag bijlage) en externe dienst.

- Onderkledij is momenteel ontoereikend, vraag naar extra onderkledij

- Aanstellen vertrouwenspersoon

- Stand van zaken opvolging interne preventie-adviseur

- Is er reeds een stappenplan opgemaakt wanneer er agressie optreedt bij de hulpverleners

- Decontaminatieprocedure na contaminatie: stand van zake, procedure, beschikbare middelen, registratie desbetreffend, individuele persoonlijke decontaminatie operationeel personeel .

Bespreking, toelichting

- Dringende Geneeskundige Hulp. Stand van zake, toekomstperspectief, visie zone, afspraken ambulancedienst Dringende
Geneeskundige Hulpverlening en FOD volksgezondheid.

Bespreking Toelichting.

- Persluchtacreditatie , PPMO test, VO2 Max : stand van zake, toelichting.

-      Jaaractieplan: daar uit de brandweertoets van 2018 naar voor is gekomen dat er daadwerkelijk een probleem is binnen de brandweer in verband met het psychosociaal welzijn zou het wenselijk zijn enkele items desbetreffend mogelijk in het jaaractieplan 2019 op te nemen.

-     Risicoanalyse HVZ Vlaamse Ardennen: Daar de HVZ dit jaar een nieuw meerjarenbeleidsplan moet opstellen met daaraan gekoppeld personeelsbehoeftenplan denken we dat een accurate risicoanalyse niet kan ontbreken. Opmaak van deze extern, intern?

- PBM's (persoonlijke beschermings middelen): stand van zake . Wat zijn PBM's . Hoe deze te gebruiken. Reiniging PBM. Wie is voor wat verantwoordelijk. Bespreking.

- Aankoop procedure PBM's : In deze is het wenselijk dat alle aankopen i.v.m. PBM voorgelegd worden aan het CPBW ter kennisname en goedkeuring.

In bijlage vindt u de bekendmaking omtrent de lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de vergadering van het Zonecollege van 1 februari 2019.

Deze lijst wordt conform artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid :

• aangeplakt op de centrale zetel van de zone ;

of

 . bekendgemaakt op de website van de zone ;

In opdracht van de zonecommandant wordt de bekendmaking omtrent de lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de vergadering van de Zoneraad en Zonecollege ook in de posten ad valvas uitgehangen.


 Collega's,

 De ontwerpagenda voor het BOC van 15/03/2019 om 9u te Ronse ziet er uit als volgt : 

 1. Mededelingen 

 2. Goedkeuring verslag vergadering BOC van 24 oktober 2018 

3. Aanvullende bepalingen - ontwerp aanpassingen - bespreking 

 4. Administratief statuut bespreking - ontwerp aanpassingen - bespreking 

5. Vragen ACOD :· Overeenkomst ambulancedienst DGH BVLAR en FOD volksgezondheid - goedkeuring al dan niet Zoneraad - graag bespreking desbetreffend met mogelijke gevolgen - visie zone in verband met DGH .

· Persluchtaccreditatie, PPMO test, VO2 Max : stand van zake, toelichting

· Meerjarenbeleidsplan : stand van zaken· Personeelsbehoeftenplan : stand van zaken 

6. Vragen ACV :

· Samenstelling bureau van vrijwilligers : stand van zaken opmaak en uitwerking. 

Op welke manier gebeurt dit? 

Zijn er verschillende leden uit verschillende kazernes ? zijn er openverklaringen ? Bij teveel kandidaten stemmen ?· Stand van zaken over het voorstel vorig BOC om 20 vakantiedagen af te trekken van de beschikbaarheidsdagen.

· Uithangborden voor vakbonden. Stand van zaken.

· Examens brandweerman, beroepssergeant en luitenant. Wanneer gaan deze door ?

· Het invoeren van de diplomatoelage welke nog altijd geldt volgens het KB.

· Ter info, meegeven dat de evaluaties welke gekoppeld zijn aan de loonsverhoging met terugwerkende kracht is. Is ook bekrachtigd met het quick win KB, dit jaar.· Graag bevorderingsexamens voorzien voor vrijwillig korporaal en sergeant. 

7. Varia De uitnodiging BOC wordt cfr het huishoudelijk reglement BOC uiterlijk verstuurd op 5/03/2019 !!

1. Mededelingen :
..................

2. Goedkeuring verslag vergadering BOC van 29 augustus 2018.

3. Stakingsaanzegging ACOD 28 september 2018.

4. Vragen ACOD :


 • Aanpassing RPR van
  het administratief personeel van de HVZ Vlaamse Ardennen - Artikel 13 - verlof

De uitnodiging BOC wordt cfr het huishoudelijk reglement BOC uiterlijk verstuurd op 14/10 !!

Beste BOC-leden,

Op onderstaande bevraging kwam er 1 gezamenlijke consensus uit nl. : 23 november 2017 om 13u30
in de kazerne van Oudenaarde.

De agenda voor de bijeenkomst van het BOC en CPBW wordt tijdig nagestuurd.

Beste BOC-leden Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen,

Naar aanleiding van andere zones die opmerkingen kregen van de vakorganisaties dat zij niet op de hoogte waren van de data van de bevorderingsproeven, in bijlage ter info de notules van de besluiten + data :

· Bevorderingsproef Korporaal : 23/9/2017

· Bevorderingsproeven Sergeant : 14/10/2017 - 25/11/2017 - 12/12/2017

· Bevorderingsproef Luitenant : 30/9/2017 - 14/10/2017 - 18/11/20174

Beste leden van het basisoverlegcomité,

Mag ik jullie op vraag van de voorzitter van het basisoverlegcomité onderstaande vragen.

Naar aanleiding van ons eerder overleg op 13 juni 2017 hebben wij de functie preventionist op jullie advies aangepast naar B4-B5 niveau.

Ondertussen is deze vacature afgesloten en hebben wij geen kandidaten ontvangen voor deze functie. Omwille van deze feiten zijn wij opnieuw gaan nadenken over de functie en de inhoud.

Wij zouden graag een nieuwe piste bewandelen en deze open verklaren op de zoneraad van 25 augustus. Bij deze willen wij vragen of u akkoord kan gaan met volgende wijziging in het functieprofiel. We vragen om dit digitaal te bekrachtigen omwille van de dringendheid.

Aanpassing functieprofiel:

- Niveau: opnieuw A1-A3 zoals eerder was voorzien in ons administratief statuut

- Wijziging: "in bezit zijn van brevet technicus brandvoorkoming" wordt : "dient het brevet van technicus brandvoorkoming na indiensttreding te behalen".

Van zodra we uw akkoord hebben zullen we het aangepaste functieprofiel met de desbetreffende wijzigingen ter info aan u overmaken.

Met andere woorden mikken wij op deze manier naar hoger opgeleide mensen die na indiensttreding de cursus kunnen volgen tijdens de kantooruren.

Mogen wij vragen dit te bevestigen tegen ten laatste woensdag 22 augustus 2017.


Wij hebben het genoegen u mee te delen dat de Brandweerzone Vlaamse Ardennen heeft beslist om een selectieprocedure in te richten voor de functie van zonecommandant.

In het kader van uw rechten als waarnemer, stellen wij u op de hoogte van de examens:


Assessment gedeelte

Datum: Dinsdag 21 maart 2017 om 8u30 (tot circa 15 uur)

Locatie:Het assessment gaat door in de kantoren van A&S Solutions (Kokerstraat 2a, 9750 Zingem)


Selectiegesprek:

Datum: Vrijdag 7 april 2017 om 11 uur

Locatie:Het selectiegesprek gaat door in de kantoren van A&S Solutions (Kokerstraat 2a, 9750 Zingem)

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Beste,

Aansluitend op onderstaand bericht nodigen we u uit op de vergadering van het BOC van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen welke doorgaat op woensdag 21 juni 2017 om 14u in de brandweerkazerne van Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde.

Te bespreken punten :

1° Aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is - aanpassing

2° Statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - aanpassing

In bijlage vinden jullie het definitief ontwerp van aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het
operationeel personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. Aan het op 8 mei 2017 doorgestuurde ontwerp werden nog kleine wijzigingen doorgevoerd op aangeven van het personeel (Technische Commissie en Zonaal Informatiecomité).
Op heden wordt nog een laatste input van de werkgroep VTO verwacht, uiterlijk tegen 21/06/17.

De aanpassing van het statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
betreffen enkele een kleine aanpassingen die op het moment van de vergadering zullen toegelicht worden.