Waasland

Hulpverleningszone Waasland is het overkoepelende orgaan van de brandweer- en ambulanceposten van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. 

Afgevaardigden V.S.O.A.

Noyens Bart (Verantwoordelijke leider)

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter (Verantwoordelijke leider)

peter.vandenberk2@gmail.com

Labourdette Eric (Verantwoordelijke leider)

firefighter@vsoa-g2.eu
Beste leden van de syndicale comité's,

Op 22/11/2023 werd er geen akkoord bereikt rond ons vormingsreglement dat namens de organisatie geagendeerd stond op het Bijzonder Onderhandelingscomité. In het kader van de vraag om deze materie te verplaatsen naar het Hoog Overlegcomité en een verzoeningsprocedure op te starten, hebben we de volgende stappen genomen:

 • Op 18/12/2023 werd contact opgenomen met de Sociale Inspectie (zie communicatie in bijlage). Om te bepalen of een onderwerp tot de onderhandelings- of overlegmaterie behoort, werden we met onze vraag doorverwezen naar FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
 • Op 28/12/2023 stelden we onze vraag aan FOD BOSA. Na het antwoord van 10/01/2024 (zie communicatie in bijlage) en een telefonisch gesprek op 30/01/2024, kunnen we hier de volgende standpunten uit concluderen:
  • Het Art. 15quinquies § 2 (toevoeging wet 8 april 1965) waarbij sprake van de verzoeningsprocedure is niet van toepassing op de zone:

§ 2. Bij gebrek aan een eenparig gemotiveerd advies in het bevoegde overlegcomité over de bepalingen van het reglement, wordt het geschil uiterlijk vijftien dagen na de dag waarop de notulen definitief geworden zijn, door de voorzitter ter kennis gebracht van de ambtenaar door de Koning aangewezen krachtens artikel 21. Deze tracht binnen een termijn van dertig dagen de uiteenlopende standpunten te verzoenen. Indien hij daarin niet slaagt, wordt het geschil binnen vijftien dagen na het proces-verbaal van niet-verzoening onderworpen aan de onderhandelingsprocedure. Die procedure verloopt, naar gelang het geval, in één van de onderafdelingen bedoeld in artikel 17, § 2bis en § 2ter, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 of in het bevoegde sectorcomité. Nadat het protocol van die onderhandelingen definitief is geworden, stelt de overheid het arbeidsreglement vast of brengt de wijzigingen in het arbeidsreglement aan.

De onderafdelingen waarvan sprake zijn niet bevoegd voor de hulpverleningszones. Het Art. 15quinquies § 2 werd geschreven in 2002 en dat is voordat de zones opgericht werden.

  • Omdat het vormingsreglement veeleer de praktische kant van VTO behandelt (organisatie van de vorming), mag dit bij onderhandelingsmaterie ondergebracht worden. Een vermelding in het arbeidsreglement gebeurt minimaal (de verwijzing in het AR op p. 13 naar bijlage 14 Vormingsreglement lijkt hierbij voldoende).
  • De meeste materies zijn onderhandelingsmateries (Art. 2 van de wet van 19 december 1974).
  • De onderhandelingsprocedure is een zwaardere procedure dan het overleg. Het uitvoeren van een onderhandelingsprocedure in plaats van een overlegprocedure kan bijgevolg geen grond tot vernietiging zijn.

Op basis hiervan zullen we het vormingsreglement dus opnieuw op het Bijzonder Onderhandelingscomité agenderen.


Namens de organisatie:

Voorstel tot aanpassingen arbeidsreglement in het kader van een optimaal gebruik van de plannings- en tijdsregistratiesoftware – Beslissen GOEDGEKEURD

Argumentatie :

In onze plannings- en tijdsregistratiemodule zijn heel wat rekenregels geïmplementeerd overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het KB, het arbeidsreglement, de RPR, en de arbeidstijdenwet. Nu alles geïmplementeerd en uitgetest wordt, zijn nog enkele opportuniteiten zichtbaar geworden, die manueel werk of manuele ingrepen in het systeem kunnen vermijden. Om deze gefundeerd te kunnen benutten, zijn kleine aanpassingen aan het arbeidsreglement nodig.

• De berekening van de maaltijdscheques

Al onze medewerkers ontvangen maandelijks maaltijdcheques voor de uren die zij gepresteerd hebben in de voorafgaande maand. Dit wil zeggen dat met de loonberekening van juni, de maaltijdcheques van mei worden berekend en uitbetaald. Momenteel staat in het arbeidsreglement volgende rekenregel ingeschreven: Maaltijdcheques worden toegekend voor de effectieve arbeidsprestaties en de gelijkgestelde uren in het kader van de reguliere arbeidstijd. Opleidingen, studiedagen, arbeidsduurvermindering en vergaderingen worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.

De berekening van het aantal toe te kennen maaltijdcheques gebeurt op basis van de gepresteerde uren (die beschouwd worden als arbeidstijd) gedeeld door 7,6 met afronding naar boven en met een maximum van 65 of 66 maaltijdcheques per kwartaal. Tot op vandaag wordt dit kommagetal de ene maand naar beneden afgerond en de andere maand naar boven. Aan het einde van elk jaar wordt een regularisatieberekening gemaakt, waarbij die afrondingen verrekend worden.

Door de berekeningswijze kritisch onder de loep te nemen, hebben we vastgesteld dat de opname van het compensatieverlof reeds enige tijd ten onrechte in de berekening wordt opgenomen. Initieel werden de maaltijdcheques toegekend op basis van een 38-uren/week-prestatie. Dit betekent concreet dat er een maaltijdcheque werd toegekend o.b.v. 7,6u/dag, ondanks het operationeel personeel 12u/dag presteert.

Bijgevolg werd het compensatieverlof gelijkgesteld met effectieve prestaties om zo een correct aantal maaltijdcheques toe te kennen en in die zin opgenomen in het arbeidsreglement. In tussentijd is de berekeningswijze in de praktijk aangepast in functie van de 12-urenshift. Indien dan ook nog het compensatieverlof gelijkgesteld wordt, betekent dit concreet dat de medewerker te veel maaltijdcheques in ontvangst neemt. Om te voorzien in een correcte berekening dient het arbeidsreglement aangepast te worden als volgt:

• Schrapping van het begrip 'arbeidsduurvermindering' als gelijkgestelde uren;

• Er wordt ook voorgesteld om een toevoeging te doen over wanneer de cheques worden toegekend namelijk voor iedereen bij prestatie van de uren.

• De berekening van compensatieverlof voor operationeel medewerkers in Melsele en Sint-Niklaas (beroeps).

De manschappen (operationeel beroeps) die in ploegen werken in post Melsele en post Sint-Niklaas, werken overeenkomstig een uurrooster van respectievelijk 42 uur of 40,5 uur per week. Volgens hun aanstelling moeten zij gemiddeld op jaarbasis 38 uur per week werken. Aangezien zij dus gemiddeld per week meer uren presteren dan nodig overeenkomstig hun aanstelling, ontvangen zij op jaarbasis een potje met op te nemen compensatieverlof. Dit potje wordt verminderd door afwezigheden die vallen onder de noemer "bijzonder verlof" en disponibiliteit. Momenteel wordt de berekening van deze teller manueel gedaan door de dienst HR (in Excel).

Wij gebruiken hiervoor de formule opgenomen in bijlage 11 (Melsele) en bijlage 12 (Sint-Niklaas) van het arbeidsreglement: Melsele (bijlage 11, titel 1.1.8): 2184 (geplande uren overeenkomstig de cyclus) - 1976 (te werken uren overeenkomstig de arbeidsovereenkomst) = 208 uur/jaar. Sint-Niklaas (bijlage 12, titel 1.1.12): 2106 (geplande uren overeenkomstig de cyclus) - 1976 (te werken uren overeenkomstig de arbeidsovereenkomst) = 130 uur/jaar.

Deze formules geven dus een gemiddeld aantal uren op jaarbasis (ongeacht het aantal arbeidsdagen in het betrokken jaar). Met de introductie van Ortec, kan het compensatieverlof via het systeem berekend worden.

Ortec kan bovendien een individuele berekening maken, die dus gebaseerd is op wat een medewerker effectief werkt. De rekenregel die is ingesteld in het softwarepakket ziet er als volgt uit: Geplande uren (42 uur of 40,5 uur per week) - te presteren uren (op basis van volgende formule: 38 uur x 365 dagen (of 366 bij een schrikkeljaar) / 7 dagen per week = 1981,43 uur). Deze formules zullen aangepast moeten worden in de bijlage van het arbeidsreglement zodat een correctere, individuele berekening mogelijk wordt.

• De berekening van negatieve uren binnen de cyclus DGH en PIT, zodat met de effectieve tekorten kan gewerkt worden en niet langer met het forfait van -21 uur.

Maatschappelijke zetel Hulpverleningszone Waasland, Nijverheidsstraat 33 te 9100 Sint-Niklaas Ook onze beroepsambulanciers (DGH en PIT-werking) werken overeenkomstig een terugkerend patroon.

Bij DGH omvat dit patroon 15 weken; bij PIT overspant het werkpatroon 52 weken. In beide werkregelingen presteren de ambulanciers minder uren dan voorzien in hun aanstelling (gemiddeld 38 uur per week op jaarbasis).

In bijlage 5 van het arbeidsreglement staat opgenomen dat ambulanciers de -6 uur per cyclus van 15 weken moeten ophalen met bijscholingen. Voor de PIT-ambulanciers is geen specifieke opdracht voorzien om de negatieve uren weg te werken. Ortec stelt ons in staat om een correcter zicht te krijgen op de negatieve uren die de cyclus genereert, zodat elke medewerker zicht krijgt op de uren die hij moet bijwerken onder de noemer 'werk' om de negatieve uren ten opzichte van het gemiddelde van 38 uur per week op jaarbasis) weg te werken. In beide werkregelingen moet in die zin een aanpassing of toevoeging gebeuren.

PLAN VAN AANPAK:

1. Na akkoord van de vakbonden, agenderen van de aanpassing aan het arbeidsreglement ten laatste in de zoneraad van december 2023;

2. Praktische afspraken doorgeven aan Ortec ter verdere verfijning in de programmering;

3. Correcte toepassing van de rekenregels met ingang van 1/1/2024.


In zitting van het college van 1 juni 2023 werd beslist om een aanwervingsprocedure te starten voor vrijwillig brandweerman met woonplaatsverplichting, met aanleg van een wervingsreservelijst. Er zijn 4 vacante plaatsen voor iedere post. Kandidaten kunnen inschrijven tot en met 15 oktober 2023. Verder wordt er naar gewoonte ingezet op start to FGA sessies en een infomoment.

Op 4 september 2023 starten er 3 beroepsambulanciers. Er was nog 1 vacante plaats, de andere starten ter vervanging van personeelsleden die op eigen verzoek ontslag genomen hebben.

Fietsleasing – Bespreken

Er wordt gevraagd om de fietsleasing opnieuw te bespreken. Zij weten dat wij dit namens de organisatie al bekeken hebben, maar begrijpen niet waarom we hier niet mee van start kunnen/willen gaan. Ze vinden dat elke medewerker de pro's en contra's moeten kunnen afwegen of zij een fiets kunnen leasen en verwijzen ook naar Brandweerzone Antwerpen waar dit al ingebed is met een formule van KBC.

Bezorgdheden VO2max test

Er bereiken ons vele vragen en bezorgdheden over het gezondheidsbeleid met name over de Vo2max testen;

• Wat gaat er gebeuren dat iemand of meerdere mensen niet meer voldoen? Andere functie, verloning, andere dienst binnen de gemeenten of steden?

• Test resultaten kunnen nogal verschillen ondanks stabiel gewicht. IJking van de toestellen, verschillende test protocols? Misschien beter een (of grotere) foutmarge voorzien?

• Wat met vrouwelijke collega's? Onze tabellen zijn enkel afgestemd op mannen. Als je kijkt naar tabellen van de vo2max bij vrouwen zijn de alle (zeer slecht tot uitstekend) waarden een stuk lager. De gewenste waarde van 45ml/kg/min bij aanwerving is dan ook zeer hoog gegrepen.


Geachte gouverneur

Met dit schrijven willen wij formeel reageren op de bevorderingsprocedure vrijwllig sergeant die door de Brandweer Zone Vlaamse Ardennen georganiseerd werd. Ondertussen werd in de zoneraad van 23/12/2022 de aanstelling bekrachtigd van de geslaagden.

VSOA wil echter aankaarten dat er heel wat onregelmatigheden gemeld werden. Bovendien werd VSOA nooit uitgenodigd om toezicht te kunnen houden op de examens waardoor wij niet (eerder) in de mogelijkheid waren om het onregelmatig verloop aan te kaarten.

VSOA motiveert zijn klacht met volgende argumentatie:

 • VSOA werd niet schriftelijk, noch digitaal, uitgenodigd, voor deze bevorderingsexamens.Het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel bepaalt in art. 71, 5° dat de afgevaardigden van de erkende vakorganisaties gemachtigd zijn om de prerogatieven uit te oefenen die hen op grond van de wetgeving werden toegekend.Gezien VSOA echter nooit uitgenodigd werd, zijn wij nooit in de mogelijkheid geweest om het regelmatige (of onregelmatige) verloop van deze examens te kunnen vaststellen. Wij verwijzen hiervoor naar art. 17 van de wet van 1974 betreffende het syndicaal statuut worden de prerogatieven nominatief vermeld, waaronder de aanwezigheid op examens welke voor de personeelsleden worden georganiseerd.
 • Tijdens het examen werd de presentatie gewijzigd, dit is een ongeoorloofde onregelmatigheid welke blijk geeft van onvoldoende voorbereiding en geeft bij de kandidaten ontegensprekelijk aanleiding tot verwarring. Dit werd ons bevestigd door verschillende kandidaten die deelnamen aan het examen.
 • De kandidaten werden verder misleid door bij een meerkeuzevraag slechts twee antwoordmogelijkheden te bieden, welke dan ook nog beide correct zijn?Een examen dat kandidaten in moeilijkheden brengt en niet louter tot doel heeft om de competenties van de kandidaten te peilen heeft eerder ook aanleiding gegeven tot een nietigverklaring door de Raad Van State - arrest 39.350, 11 mei 1992.
 • Er werd tijdens het examen een examenreglement van de K.U.L. gehanteerd, dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving noch onderhandeling met de syndicale organisaties. Dit druist in tegen de bepalingen van art. 3, 1° van het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de gronderegelingen in de zin van artikel 2 §1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel welke deze materie als een verplichte onderhandelingsmaterie aanwijzen;De zoneleiding eigent zich, dus onterecht, de bevoegdheid toe om examenreglementen te pas en te onpas te wijzigen, misbruiken of opnieuw uit te vinden. Dit druist in tegen de wet syndicaal statuut en kan bezwaarlijk als niet legitiem beschouwd worden gezien dit wel degelijk grondregelingen zijn die onderhandeld dienen te worden met de representatieve vakorganisaties.
 • Vragen die, overeenkomstig de huidige geldende procedures, correct beantwoord werden, werden door de jury als foutief aangerekend? Het handelt hier meer bepaald over de veilige afstand voor opstelling van een interventievoertuig wanneer er sprake is van een ongekende gevaarlijke stof. Terwijl de cursus MO1 duidelijk stipuleert dat hier 100 m veiligheidsafstand dient aangehouden te worden, heeft de jury een afstand van 50 m vooropgesteld. Dit laatste is enkel het geval bij een gekende en stabiele gevaarlijke stof en is dus niet correct.
 • Na een eerste inzagemoment blijkt er noodzaak tot aanpassen van meerdere vragen? Hoe objectief is een examen dan nog en welk doel had deze 'aanpassing', temeer daar er achteraf nog een deliberatieronde volgde, of was dit juist de bedoeling? Daarenboven blijkt dat sommigen hun examen niet (onmiddellijk) mogen inkijken?Door een kandidaat, welke niet geslaagd is op een onderdeel, geen feedback te voorzien komt de hulpverleningszone de verplichtingen niet na die haar worden opgelegd door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur; Deze wet legt elke overheid de verplichting tot openbaarheid op (actief dan wel passief) o.a. het verstrekken van inlichtingen ten opzichte van diegene over wie een individuele beslissing werd genomen, hetzij uit eigen beweging bij de betekening van de beslissing aan de betrokkene (Art. 2,4 - actieve openbaarheid), hetzij in antwoord op een vraag daartoe van de betrokkene, overeenkomstig artikel 4 (passieve openbaarheid)Het niet slagen moet bovendien objectief aangetoond en voldoende gemotiveerd kunnen worden. Wij citeren een conclusie uit het arrest van de Raad Van State nr. 64.382 van 5 februari 1987 dat stelt:

[...]Hoewel een examencommissie discretionair oordeelt over het al dan niet slagen van de door haar geëxamineerde, moet zij wel de nodige bewijzen voor de deugdelijkheid van haar oordeel voorbrengen, zij moeten met name aantonen dat het oordeel berust op motieven, die feitelijk juist en rechtens aanvoerbaar zijn![...]

VSOA vraagt zich dan ook af of er voorafgaandelijk een examen met verbetersleutel beschikbaar was teneinde de correctheid en objectiviteit van het examen te kunnen garanderen

VSOA vraagt zich af of de 'niet-geslaagden' van het theoretische examen wel degelijk NIET GESLAAGD zouden zijn wanneer deze onregelmatigheden, manipulatie van het examen of de misleiding niet hadden plaatsgevonden. Hoe eerlijk is de verbetering verlopen nadat blijkt dat een aantal vragen van het theoretische examen gerevalueerd dienen te worden na een examen Met andere woorden betwisten wij de examenuitslag van dit theoretisch examen!

 • Wat het praktische examen betreft moet VSOA vernemen dat de duur van de examens niet voor elke kandidaat gelijk waren en dat het examen tot doel had (sommige?) kandidaten in moeilijkheden te brengen, eerder dan hun competenties te meten? Hoe kan men dan spreken van enige objectiviteit?
 • Tijdens het praktische examen geniet het de voorkeur dat gebruik gemaakt wordt van voorafgaandelijk opgestelde objectieve beoordelingsfiches die door elk jurylid gebruikt worden. Blijkt dat minstens één van de juryleden nooit enig formulier hanteerde. Bovendien rijst de vraag of dit beoordelingsformulier überhaupt uniform en representatief was.
 • Verder wordt ook voor het praktische examen melding gemaakt van misleiding van kandidaten.
 • Het ontbreekt VSOA bovendien aan een arbeidsreglement of enig ander reglement waarin de deelnemingsvoorwaarden voor de examens of proeven en de regels, volgens welke de examens worden georganiseerd en de examenprogramma's worden vastgesteld. Tevens hebben wij geen weet van enig protocol van akkoord van de onderhandeling aangaande deze reglementen.
 • VSOA tilt eveneens zwaar aan de wijze waarop de kandidaten die inzage vragen of een klacht formuleren geïntimideerd worden door de zoneleiding, dit is ongehoord

Sta ons om de resultaten van dit bevorderingsexamen dan ook ernstig in vraag te stellen. Temeer daar er vooral misleiding en verwarring gecreëerd werd in plaats van een toetsing van de competenties van de kandidaten.

VSOA wenst dan ook formeel klacht neer te leggen tegen het verloop en de resultaten van dit bevorderingsexamen.


In zitting van 5 mei 2022 besliste het college om een aanwervingsprocedure te starten voor de functie van vrijwillig brandweerman/v/x:

Post Kieldrecht: 3

Post Beveren: 4

Post Kruibeke: 2

Post Temse: 6

Post Waasmunster: 1

Post Stekene: 7

Post Sint-Gillis-Waas: 2

Er solliciteerden 24 kandidaten, waarvan er 20 werden uitgenodigd voor deelname aan het eerste selectieonderdeel (praktische proef). Na deze eerste proef mochten 15 kandidaten deelnemen aan het interview. De selectieprocedure werd afgerond op 8 november 2022, waarna het PV wordt voorgelegd aan het zonecollege van 16 november 2022. Aan het zonecollege zal gevraagd worden om de 15 geslaagde kandidaten aan te stellen binnen de post die binnen de woonplaatsverplichting valt.

• Op 4 augustus 2022 verklaarde het zonecollege één functie van calltaker/dispatcher voor de zonale meldkamer vacant via aanwerving en interne mobiliteit.

Kandidaten konden solliciteren tot en met 11 september 2022. Er stelden zich 35 geïnteresseerden kandidaat (extern), waarvan uiteindelijk 33 kandidaten werden toegelaten tot het eerste selectiegedeelte (administratieve vaardigheidstest). Er werd ook 1 interne kandidaat toegelaten tot deelname aan de selectie.

Op basis van de behaalde resultaten konden 22 externe kandidaten deelnemen aan de schriftelijke proef en 20 kandidaten aan het interview. Uiteindelijk slaagden 16 externe kandidaten.

De interne kandidaat doorliep de volledige selectie maar slaagde niet voor het interview.

Er werden 2 nieuwe calltakers/dispatchers (zie ook puntje hieronder) aangesteld in zitting van 3 november 2022. De startdatum van hun contractuele aanstelling zal vastgelegd worden in het college van 1 december 2022.


Geachte zonevoorzitter ,

VSOA wenst volgende punten op de agenda van het bevoegde comité te plaatsen:

 1. VSOA verzoekt de overheid om een kopie van het advies verstrekt door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer en het CPBW aangaande de ligging, indeling en uitrusting van de sociale voorzieningen (Artikel III.1-39 van de CODEX)
 2. VSOA wenst een kopie van het advies van de interne en externe dienst PBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de kleedkamers, wastafels en douches van de verschillende posten in de zone. (Zie artikel III.1-44, III.1-45, bijlage III.1-1, punten 2.3 douches van de CODEX).
 3. VSOA verzoekt om een afschrift van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de vestiaires van de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-48 van de CODEX).
 4. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de refters in gebruik in de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-58 van de CODEX).
 5. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de rustlokalen van de posten in het gebied (Artikel III.1-61 van de CODEX).
 6. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW over de ruimte toegekend voor zwangere werkneemsters in de zone (Artikel III.1-62 van de CODEX).
 7. VSOA verzoekt om een kopie van het brandpreventieverslag van de verschillende posten van de hulpverleningszone
 8. VSOA vraagt bijkomend of:
 • De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen van alle posten zijn voorzien van veiligheidsverlichting en passende bewegwijzering door middel van pictogrammen (Artikel III.3-11).
 • Evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen er naartoe zijn voorzienl van de correcte pictogrammen (Artikel III.3-11).
 • Het evacuatieplan (en eventuele wijzigingen) voor advies aan het comité werden voorgelegd (Artikel III.3-13).
 • Bij de ingang(en) van het gebouw en op elke verdieping een evacuatieplan opgehangen werd (Artikel III.3-13).
 • Of er bij de ingang van het gebouw een interventiedossier ter beschikking gesteld wordt voor de hulpdiensten (Artikel III.3-21).
 • Of gepaste draagbare blusapparaten opgehangen/voorzien worden op zichtbare en duidelijk aangegeven plaatsen (Artikel III.3-17).
 • Controles en onderhoud van blusmiddelen wordt uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of de installateur. VSOA wijst erop da in overeenstemming met de reguliere wetgeving data van de inspecties, het onderhoud en de bevindingen daarvan moeten worden bewaard en ter beschikking gesteld van het CPBW. VSOA vraagt wat de datum is van de laatste inspectie van deze brandbeveiligingsmiddelen? (Artikel III.3-22).
 • VSOA vraagt een kopie van het advies van de preventieadviseur en het CPBW inzake het interne noodplan? (Artikel III.3-23 van CODEX).
 • VSOA verzoekt om een kopie van het "brandpreventiedossier" (Artikel III.3-24).
 • VSOA verzoekt de hulpverleningszone een risicoanalyse uit te voeren m.b.t. de werk- en ruststoelen die werden aangekocht (Artikel VIII.1-3, &1 van de CODEX)
  VSOA wenst de overheid er ook aan te herinneren dat een risicoanalyse steeds de basis vormt van de wetgeving inzake welzijn op het werk.
 1. De CODEX voorziet in deze:
 • Analyse van de risico's per werkpost
 • Risicoanalyse van werkplekverlichting;
 • Risicoanalyse van de luchtkwaliteit per post;
 • Risicoanalyse van elke elektrische installatie;
 • Brandrisicoanalyse;
 • Analyse van de risico's en preventiemaatregelen ivm thermische omgevingen zowel van technologische of klimatologische oorsprong;
 • Risicoanalyse van de aanwezige gevaarlijke chemische agentia;
 • Risicoanalyse van de aanwezige biologische agentia;
 • Risicoanalyse bij het manueel hanteren van lasten;
 • Risicoanalyse ivm bescherming van het moederschap;
 • Risicoanalyse op het niveau van elke groep beeldschermwerkplekken en op het niveau van het individu.

De resultaten van elke risicoanalyse en de preventiemaatregelen dienen te worden opgenomen in een register dat voor advies aan het CPBW wordt voorgelegd.

De werkgever is tevens verplicht ten minste om de vijf jaar een risicoanalyse uit te voeren van de groepen werkplekken met beeldschermapparatuur en tevens op individueel niveau, teneinde de risico's als gevolg van het werken met beeldschermapparatuur te beoordelen, met name wat betreft mogelijke risico's voor het gezichtsvermogen en problemen in verband met lichamelijke en geestelijke belasting (artikel VIII, lid 2-3, van de CODEX).VSOA vraagt welke risicoanalyses er in de hulpverleningszone beschikbaar zijn en welke nog moeten worden uitgevoerd.

VSOA vraagt of alle technische controles werden uitgevoerd in het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende, machines, installaties, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, teneinde vast te stellen of zij in overeenstemming zijn met de wetgeving en teneinde gebreken op te sporen die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk?


Beste syndicale afgevaardigden

Vanuit de vakorganisatie ACOD hebben wij de vraag gekregen om enerzijds de uitslagen van de doorlopen examens alsook de gemaakte rangschikking te bezorgen van parttime brandweerman (vrijwilliger). Bijkomend wordt gevraagd naar de examenresultaten van een specifieke kandidaat. Deze vragen hebben betrekking op persoonsgegevens van de kandidaten en vallen bijgevolg onder de privacywetgeving. Kandidaten willen soms in alle discretie komen solliciteren. Wij kunnen dus helaas geen antwoord formuleren op deze vraagstellingen.

Wel kunnen wij jullie volgende informatie omtrent deze procedure meegeven:

 • De kennisgeving van de resultaten en de aanstellingen zijn gebeurd in een extra zitting van het college van 19 februari 2021;
 • Er waren 17 geldige kandidaten waarvan 9 kandidaten slaagden die opgenomen zijn in de wervingsreserve;
 • Het college heeft 5 vrijwilligers aangesteld in de functie van brandweerman als volgt: 2 voor post Temse, 1 voor post Kruibeke en 2 voor post Sint-Gillis-Waas.
 • De overige geslaagde kandidaten blijven opgenomen in de wervingsreserve;
 • Alle kandidaten zijn persoonlijk geïnformeerd over hun resultaten en hebben de nodige feedback ontvangen.


Beste syndicale afgevaardigden

In zitting van het zonecollege van 7 januari 2021 is beslist om 1 halftijdse functie vacant te verklaren van administratief medewerker (C1-C2-C3).
Er werd gekozen voor de invulling van de functie bij bevorderingsprocedure. De inschrijvingen liepen tot 28 januari 2021.

De procedure wordt uitgevoerd overeenkomstig volgende timing:

 • De schriftelijke administratieve vaardigheidstest gaat door op maandag 15 februari 2021 in De Bombie (post Melsele). De kandidaat krijgt 2 uur de tijd om de schriftelijke proef af te ronden. De kandidaat moet 50% van de punten behalen om te slagen voor dit deel.
 • De mondelinge proef gaat eveneens door in Post Melsele (De Ronker) op woensdag 24 februari 2021 in de namiddag. Het concrete uur zal nog doorgegeven worden. Ook op dit onderdeel moet 50% van de punten gescoord worden om te slagen.

De proeven worden georganiseerd met aandacht voor de veiligheidsrichtlijnen inzake Covid-19.


Beste syndicale afgevaardigden

Allereerst de beste wensen voor een veilig en gezond 2021!

Hierbij alvast het overzicht van de geplande examens voor de aanwervingsprocedure van vrijwillig brandweerman:

20/01/2021: schriftelijk examen, Post Melsele - voertuigenhal - 18u00

3 en 4/02/2021: mondelinge examens, post Melsele zaal de Ronker, vanaf 16u30 tot 21u30.


Beste syndicale afgevaardigden

In zitting van het zonecollege van 08/07/2020 is beslist om 8 functies van vrijwillig ambulancier vacant te verklaren.

Ter invulling van deze en eventuele toekomstige vacatures werd een aanwervingsprocedure gestart met aanleg van een wervingsreservelijst.

Alvorens in aanmerking te kunnen komen voor aanwerving dienen de kandidaten te slagen voor een vergelijkend examen. Het vergelijkend examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling interview.

Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten voor elk onderdeel vijftig procent van de punten te behalen.

Planning:

Schriftelijk gedeelte - 21/10/2020 - 19:00u in zaal de Ronker, en zaal de Bombie in post Melsele, Keetberglaan 7, 9120 Melsele

Voor het mondeling gedeelte zijn volgende data gereserveerd, afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten kan dit nog wijzigen:

27/10/2020 van 9u30 tot 19u00, 12/11/2020 van 15u30 tot 19u00, 17/11/2020 van 9u30 tot 15u00 in zaal de Bombie in post Melsele, Keetberglaan 7, 9120 Melsele


Beste syndicale afgevaardigden

Om zeker te zijn dat we de veiligheidsmaatregelen rond Covid-19 correct kunnen naleven, zal het mondeling examen van de selectieprocedure van zonecommandant doorgaan in de Raadszaal van het gemeentehuis van Beveren. De raadszaal is gelegen op het gelijkvloers, palend aan de inkomhal, aan de linkerkant.

Gelieve rekening te houden met deze aanpassing.


Beste syndicale afgevaardigden

Ik ben jullie nog enige gedetailleerde informatie verschuldigd rond het mondeling examen van de selectieprocedure zonecommandant:

 • Datum: 8 september 2020
 • Tijdstip: 9u-12u
 • Adres: Gemeentehuis Beveren, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren
 • Locatie: collegezaal

Mag ik jullie ook vragen om rekening te houden met de maatregelen rond Covid-19.

Alvast een fijn weekend,


Beste syndicale afgevaardigde

Wij hebben jullie reeds eerder geïnformeerd dat Hulpverleningszone Waasland op zoek is naar een nieuwe zonecommandant aangezien huidig zonecommandant kolonel Marc Vande Velde vanaf 1 januari 2021 onze organisatie zal verlaten wegens gegund pensioen.

Met dit mailbericht bezorg ik jullie alvast een overzicht van het verloop van de procedure voor de mandaatfunctie van zonecommandant:

 • 2 kandidaten op uiterste inschrijvingsdatum van de kandidatuurstelling (31 juli 2020);
 • De kandidaten doorlopen een assessment georganiseerd door het erkend selectiebureau Ascento;
 • De kandidaten die door het selectiebureau Ascento geschikt bevonden worden, worden toegelaten tot het selectiegesprek dat zal doorgaan op dinsdag 8 september 2020. Het exacte tijdstip en de locatie zal jullie op een later tijdstip meegedeeld worden.

De erkende vakbonden kunnen op dit selectiegesprek als waarnemers aanwezig zijn.

De procedure verloopt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het desbetreffende koninklijk besluit.


Beste syndicale afgevaardigden

Het volgend fysiek overleg zal plaatsvinden op 17 juni om 10u00 in de raadzaal in Beveren. Deze zaal bevindt zich op het gelijkvloers links. Ik wil er nog op wijzen dat het beginuur, op verzoek van de voorzitter, verplaatst is naar 10u in plaats van 9u zoals oorspronkelijk voorzien.

Namens de organisatie wil ik nog benadrukken dat volgende maatregelen nog steeds van kracht zijn:

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van de social distancing;
 • Het naleven van hygiënemaatregelen.

Indien jullie agendapunten voor het Bijzonder comité, Hoog overlegcomité of comité PBW zouden hebben, gelieve deze per mail te bezorgen tegen uiterlijk dinsdag 2 juni 2020.

Hierbij bezorg ik jullie de nodige informatie als reactie op het bericht van 13 mei 2020 namens ACOD LRB.

 1. Het corona-ouderschapsverlof

Er zijn twee communicaties vanuit de organisatie uitgestuurd. De eerste was algemeen en is verschenen in de nieuwsbrief van 8 mei 2020:

Je kan het terugvinden onder punt 6.2 Ouderschapsverlof op pagina 15 in FAQ (zie bijlage en hieronder):

Heb ik recht op bijkomend ouderschapsverlof door COVID-19?

Sinds 2 mei 2020 werd een nieuwe, bijkomende vorm van ouderschapsverlof geïntroduceerd, gekoppeld aan het Covid-19 virus. Deze vorm van ouderschapsverlof, staat los van het gewone ouderschapsverlof en wordt dus niet aangerekend op dat krediet.

Het corona-ouderschapsverlof kan toegekend worden aan zowel operationeel beroepspersoneel als aan het administratief en technisch personeel, onder volgende voorwaarden:

• Je bent minstens 1 maand in dienst bij de zone;

• Je vermindert je prestaties met 1/5 of 1/2;

• Je kind heeft de leeftijd van 12 jaar (of van 21 jaar voor mindervalide kinderen) nog niet bereikt.

Dit verlof kan ook opgenomen worden door adoptieouders of pleegouders.

Je kan gebruik maken van dit verlofstelsel van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

De tweede communicatie is 18 mei uitgestuurd naar de ploeg- en postoversten en bevatten tips en weetjes om het verlof te bespreken met de aanvrager:

Dag collega's

De afgelopen weken zijn heel wat aanvragen ingediend voor het opnemen van Corona-ouderschapsverlof. Sinds 15/05/2020 hebben we meer zicht gekregen op de aanvraagprocedure bij de RVA.

Aangezien de aanvragen tot het opnemen van corona-ouderschapsverlof moeten goedgekeurd worden door de werkgever, is jullie medewerking hierin zeker noodzakelijk. In onze eerdere communicatie gaven wij aan alle medewerkers (operationeel beroeps en ATP) mee dat ze hun aanvraag met hun ploeg- en postoverste of hun diensthoofd moesten bespreken.

Zeker voor het operationeel personeel en dispatch is het van belang om de haalbaarheid voor de ploeg te bewaken. We geven graag nog volgende tips mee om een aanvraag te bespreken en te beoordelen:

 • Het corona-ouderschapsverlof wordt opgenomen in 1/5e of 1/2e.

 • Het aantal shiften ouderschapsverlof wordt evenredig verdeeld tussen het aantal nacht- en dagshiften.
 • We laten flexibiliteit om het aantal shiften ouderschapsverlof gespreid over de aanvraagperiode op te nemen in functie van de persoonlijke situatie en de dienstnoodwendigheden.

Bijvoorbeeld halftijds ouderschapsverlof periode mei en juni: aantal te presteren shiften in deze periode overeenkomstig de uurregeling = 30. Dit resulteert in 15 op te nemen shiften rekening houdend met het voorgaande.

 • Let er wel op dat wanneer iemand maar voor een beperkt aantal dagen gebruik willen maken van dit ouderschapsverlof, je moet bekijken hoe deze best aangevraagd kunnen worden (op week of maandbasis).
  Voor ondersteuning hierbij, kan je de dienst HR steeds contacteren via
  personeelsdienst@hvzwaasland.be. Aanvragen die ingediend worden vanaf 18/5/2020, kunnen niet meer retroactief verwerkt worden.

 • Indien de medewerker momenteel al een thematisch verlof (waaronder ouderschapsverlof), een tijdskrediet of een gewone loopbaanonderbreking opneemt en hij dit wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof, dan moet het akkoord van de werkgever gevraagd worden. Wij vullen dan een vereenvoudigde aanvraag in bij de RVA. De medewerker moet in dit geval zelf geen aanvraag meer indienen bij de RVA.

 • Na afloop van het corona-ouderschapsverlof, wordt het thematisch verlof (waaronder het ouderschapsverlof), het tijdskrediet of de gewone loopbaanonderbreking automatisch hervat tot aan de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De duurtijd waarmee de andere onderbreking van de loopbaan werd geschorst, is niet verloren! De medewerker kan die die tijd nadien opnieuw opnemen. Hiervoor kan op dat moment meer informatie gevraagd worden aan HR.
  Let op: indien het kind de leeftijd van 12 jaar reeds heeft bereikt, is de kans reëel dat het resterend ouderschapsverlof vervalt.
 • Geef zeker ook even aan de aanvrager mee dat de opname van het ouderschapsverlof een impact heeft op de herberekening van verlof, compensatieverlof, ziektekrediet, eindejaarspremie 2020, vakantiegeld 2021, ...

 • De aanvraag wordt ingediend via personeelsdienst@hvzwaasland.be en zal vervolgens ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het zonecollege. Nadien zal de dienst HR de aanvraagformulieren digitaal invullen en doorsturen aan de RVA. De medewerker zal dan zelf nog een mail ontvangen via de RVA om de nodige aanvullingen aan de aanvraag te doen.

Wij vragen jullie ook om de planning van de opname van het ouderschapsverlof door te sturen naar personeelsdienst@hvzwaasland.be zodra deze binnen de ploeg is opgemaakt. Praktisch wordt dit ouderschapsverlof via de verlofregistratie verwerkt, zoals andere afwezigheden.

 1. De beroepsziekten

Deze communicatie werd vandaag uitgestuurd. Voor de concrete inhoud verwijs ik naar het document in bijlage.

 1. Het profylactisch verlof

De modaliteiten met betrekking tot deze vorm van verlof worden verder onderzocht door de juridische dienst van Cipal-S. Van zodra we hier meer concrete informatie over ontvangen, zullen we dit intern communiceren.Beste allen

Zoals eerder aangegeven gaat op 13/5/2020 de mondelinge proef in het kader van de bevorderingsprocedure adviseur communicatie door.

Dit gedeelte zal doorgaan in de kazerne te Melsele, in vergaderzaal De Ronker en start om 13.30u.

In deze zaal kunnen de richtlijnen rond sociale distancing gevolgd worden.

Er zal aan de juryleden gevraagd worden zich enkel te verplaatsen naar het dichtstbijzijnde sanitair.

Daarnaast zal er in de zaal ook handgel voorzien worden.


0 INLEIDEND 

Hulpverleningszone Waasland volgt de richtlijnen die bepaald werden door de Federale Veiligheidsraad, nauwgezet op, ter bescherming van al haar medewerkers. Om de vertaling van deze richtlijnen te maken naar onze eigen interne werking, wordt de situatie dagelijks opgevolgd door een 'corona-team' dat via video-call beraadslaagt. Dit team bekijkt dag per dag de werksituatie, past richtlijnen aan waar nodig en buigt zich over de vragen die gesteld worden door onze medewerkers. Er werd een eerste keer uitvoerig gecommuniceerd op 1/3/2020. Op basis van dit overleg wordt dagelijks een nieuwsbrief uitgestuurd (sinds 12 maart 2020), waarin de laatste richtlijnen in de picture worden gezet, en waarbij kan doorgeklikt worden naar een FAQ-lijst. Vragen die via e-mail gesteld worden, worden persoonlijk beantwoord door een van de leden van de werkgroep (afhankelijk van het onderwerp). De huidige maatregelen zijn van kracht tot en met 19 april 2020. Waarschijnlijk zal een verlenging van deze maatregelen zich opdringen, overeenkomstig de verdere bepalingen van de Federale Veiligheidsraad. Er werden ook tips verspreid over het psychosociaal welzijn, dankzij het FiST-team. 

1 CONCRETE ACTIES DIE WORDEN ONDERNOMEN 

1.1 Operationeel personeel 

• Op basis van de richtlijnen werden alle interne en externe opleidingen geschrapt. Ook aan andere bijeenkomsten en niet essentiële vergaderingen kon niet langer deelgenomen worden. Ter vervanging van laatst genoemde, werd wel extra ingezet op digitale communicatie (videocall en conference call via Office 365 - Teams). 

• Sinds 13/03/2020 zijn de deuren van de kazerne gesloten voor externe partijen. Enkel noodzakelijke leveringen kunnen doorgaan, mits in acht neming van de richtlijnen rond afstand en handhygiëne. 

• In eerste instantie werd een opdeling gemaakt voor de lunchpauzes. Operationeel personeel en administratie, kregen elk een andere ruimte toegewezen, waardoor social distancing mogelijk werd. Momenteel wordt de eetruimte voor het operationeel personeel zo ingericht, dat er tussen elke tafel 1.5 meter afstand is. 

• Elk operationeel personeelslid krijgt een persoonlijk mondmasker (zelfgemaakt door de administratie). Daarnaast zijn er ook extra chirurgische maskers beschikbaar in de posten. Over het gebruik van de noodzakelijke maskers bij interventies, wordt dagelijks gecommuniceerd, zeker naar het ambulancepersoneel. Dit overeenkomstig de praktische werking van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. 

 Er is extra handgel aangekocht en verspreid binnen de zone. Er wordt dagelijks gecommuniceerd over handhygiëne. 

 • Er zijn extra PBM-sets gemaakt die klaarliggen in de wagens, en die gebruikt kunnen worden tijdens interventies. 

• De ingangsdatum van het beschikbaarheidsreglement werd uitgesteld tot nader order. 

• Aan ambulanciers wordt gevraagd hun kledij niet mee te nemen naar huis, maar dagelijks te wassen in de kazerne. 

• Juwelen, gelnagels en het gebruik van beschadigde PBM's is niet langer toegestaan. 

• Er werden decontaminatiesproeiers verspreid binnen de zone, voor het reinigen van de voertuigen. • De goedkeuring tot intrekking van reeds goedgekeurd verlof tijdens de coronacrisis wordt om organisatorische redenen in zekere zin ingeperkt voor de geplande verloven vanaf 30 maart 2020, dit tot nader bericht. 

• Alle Covid-19 richtlijnen voor zowel brandweer- als ambulancepersoneel werden opgelijst en gevisualiseerd. 

1.2 Administratief personeel 

• Sinds 12 maart 2020 werkt al het administratief personeel van thuis uit. Dit overeenkomstig het reglement op telewerk. 

• Omdat veel medewerkers ook instaan voor de opvang van hun kinderen, wordt de mogelijkheid geboden om verlof in uren en minuten op te nemen, zodat men toch aan een gemiddelde werktijd van 7 uur 36 per dag komt. Eveneens kunnen de te presteren uren gespreid worden over verschillende weekdagen zodat de arbeidsduur van 38-uren op weekbasis wordt behaald. 

• Voor de bereikbaarheid van onze diensten, worden de interne nummers doorgeschakeld naar de GSMtoestellen van de medewerkers. De beller krijgt enkel het nummer van de zone te zien, dus de persoonlijke gegevens van onze medewerkers zijn beschermd. 

• Sinds 18 maart 2020 werd al het niet-operationeel personeel, dat niet aan telewerk kan doen, om veiligheidsredenen naar huis gestuurd (baliemedewerker, schoonmaak en hydranten). Zij krijgen hiervoor dienstvrijstelling maar blijven oproepbaar om bepaalde taken in functie van de noodzaak uit te voeren. Voor de poetshygiëne in de kazerne wordt beroep gedaan op het operationeel personeel.


Hierbij een overzicht van de lopende selectieprocedures en de bijhorende data:

 1. Bevorderingsprocedure korporaal (vrijwillig en beroeps)

In zitting van 3 oktober 2019 heeft het zonecollege beslist een bevorderingsprocedure op te starten tot korporaal (vrijwillig en beroeps). De uiterste sollicitatiedatum werd vastgelegd op 5 november 2019.

Er zijn 38 geldig ingeschreven kandidaten als vrijwilliger en 33 geldig ingeschreven kandidaten als beroeps.

Het schriftelijke deel van het bevorderingsexamen gaat door op donderdag 14 november 2019 om 19.00u tot 21.00u in post Melsele, Keetberglaan 7, 9120 Melsele.

Voor de geslaagde kandidaten zal de mondelinge/praktische proef georganiseerd worden op donderdag 28 november 2019 of op zaterdag 30 november 2019. We voorzien ook een reservedatum op 6 december 2019. De gesprekken gaan eveneens door in Melsele.

 1. Bevorderingsprocedure luitenant (vrijwillig)

In zitting van 3 oktober 2019 heeft het zonecollege beslist een bevorderingsprocedure op te starten tot luitenant (vrijwillig). De uiterste sollicitatiedatum werd vastgelegd op 5 november 2019.

Er zijn 4 geldige kandidaten ingeschreven. Het schriftelijk examen gaat donderdag 14 november 2019 om 19.00u tot 20.30u in post Melsele, Keetberglaan 7, 9120 Melsele.

Voor de geslaagde kandidaten zal de mondelinge/praktische proef georganiseerd worden op woensdag 11 december 2019 in de namiddag. De gesprekken gaan eveneens door in Melsele.

 1. Aanwervingsprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve hulpverlener-ambulancier (vrijwillig)

In zitting van 3 oktober 2019 heeft het zonecollege beslist een aanwervingsprocedure op te starten voor de aanleg van een wervingsreserve als Hulpverlener-Ambulancier (vrijwillig).
De uiterste sollicitatiedatum werd vastgelegd op 5 november 2019.

Er zijn 17 geldige kandidaten ingeschreven. Het schriftelijk examen gaat door op dinsdag 19 november 2019 om 19.00u tot 20.30u in post Melsele, Keetberglaan 7, 9120 Melsele.

Voor de geslaagde kandidaten zal de mondelinge/praktische proef georganiseerd worden op maandag 2 december 2019 of op woensdag 4 december 2019. De gesprekken gaan eveneens door in Melsele.Er zijn, met akkoord van de syndicale vakorganisaties, enkele aanpassingen gebeurd aan de personeelsformatie:

Omvorming van de functie voltijds statutair 'deskundige' communicatie naar 'adviseur' communicatie;

 • Bijkomende functie van voltijds contractueel dispatcher

- Bevordering tot preventieadviseur niveau I vanaf 1 juli 2019;

- Er zijn enkele aanwervingen gebeurd, zowel op operationeel als op administratief gebied;

- De totale zichtwaarde van de maaltijdcheque blijft behouden op €7. De toekenning van maaltijdcheques op opt-outuren of uitbetaalde overuren is niet weerhouden.

- Sedert 1 juli 2019 maken de medewerkers van de post Melsele gebruik van telewerk, in het kader van de maatregelen rond de werken Oosterweelverbinding.

Hoe worden personeelsleden vergoed in het kader van een arbeidsongeval

Er wordt een berekening gemaakt van het gemiddelde dagloon op basis van 365 dagen voorafgaand aan het arbeidsongeval. In eerste instantie krijgt de medewerker het loon doorbetaald aan 100%. Na erkenning door de verzekering, worden de onregelmatige prestaties verrekend aan 100% op basis van de dekking door de verzekeringsmaatschappij.

Zon- en feestdagprestaties - met terugwerkende kracht

De meningen zijn verdeeld. Overeenkomstig het standpunt van FOD Binnenlandse Zaken heeft het personeelslid dat gekozen heeft voor het nieuw geldelijk statuut maar met behoud van het oud administratief statuut, voor een tewerkstelling op feestdagen recht op:

1. 12 uren in het kader van de reguliere arbeidstijd (volcontinu-dienst);

2. 7,6 uren voor een feestdag (a rato van 1/5-de van de arbeidsregeling per week, namelijk gemiddeld 38 uren per week op jaarbasis);

3. 138% operationaliteitspremie op effectieve werktijd, namelijk 12 uren.

De regeling van de feestdagen van het personeel dat gekozen heeft voor het nieuwe geldelijke statuut, maar met behoud van het oude verlofstelsel heeft betrekking op het aantal feestdagen en niet op de betaling ervan.

Dit zal verder afgestemd worden tussen de vakorganisaties, de zone en BiZa om tot een definitieve stellingname te komen.

Compensatie-uren - met terugwerkende kracht

Naar aanleiding van een eerdere opmerking werd de berekeningscoëfficiënt van 1,1577 met betrekking tot het aantal compensatie-uren herbekeken. Het bestuur stelt voor om het aantal compensatie-uren waarop het personeelslid recht heeft, individueel op basis van het aantal effectief gepresteerde shiften op jaarbasis te berekenen. De syndicale organisaties geven achter de voorkeur aan een globaal saldo van 216 uren op jaarbasis, ongeacht het aantal shiften dat een personeelslid effectief presteert.

De voorzitter stelt voor om tegen het volgend syndicaal overleg de twee scenario's verder uit te werken.

25 jaar dienst

Er was dit jaar voorzien een plechtigheid te organiseren voor medewerkers met 25 jaar dienst, vanaf de opstart van de zone. Door omstandigheden is dit niet kunnen doorgaan. Er zal echter op korte termijn opnieuw werk van gemaakt worden.

VSOA: Identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones: stand van zaken

Dit punt werd niet behandeld.

Speed pedelec: terugwerkende kracht?

De fietsvergoeding voor speed pedelec zal toegepast worden zodra het eenparig gemotiveerd advies rond het arbeidsreglement wordt ondertekend door de vakorganisaties. Het behoort tot de bevoegdheid van de zoneraad om de ingangsdatum van het arbeidsreglement met bijhorende bijlagen te bepalen.

Bureau voor vrijwilligers

Aangezien een geïntegreerde organisatie de voorkeur wegdraagt, moeten hierover nog verdere beslissingen genomen worden door het zonecollege en de zoneraad.

 VTO

Vraag om werk te maken van een vormingsreglement.

Beveiliging post Sint-Niklaas

Dit punt wordt geagendeerd naar aanleiding van de recente inbraak in de post Melsele. De post Sint-Niklaas wordt op geen enkel moment, zowel tijdens de dag als de nacht, volledig afgesloten waardoor de personeelsleden zich niet veilig voelen. De zonecommandant geeft aan dat er geïnvesteerd zal worden in camerabewaking en een badgesysteem zodat ook de vrijwilligers toegang krijgen tot de post.

Keuken post Sint-Niklaas

Een stand van zaken over de opfrissing kan gevraagd worden bij majoor Inghels.

Digitalisering syndicaal overleg

Vanuit de zone wordt de vraag gesteld naar de bereidheid om de administratie van het syndicaal overleg te digitaliseren via het interne platform Green Valley. Er zal op een volgend overleg een toelichting gegeven worden over het gebruik.


Geachte syndicale afgevaardigde,

Ter opvolging van onderstaande procedures, wensen wij jullie te informeren dat de gestructureerde gedragsgerichte interviews in de aanwervingsprocedure van administratief medewerker C1-C2-C3 zullen doorgaan op onderstaande data:

 • Donderdag 25 april 2019 van 9u00 tot 13u00 (eerste kandidaat om 9u00, laatste kandidaat om 12u00);
 • Vrijdag 26 april 2019 van 8u45 tot 17u15 (eerste kandidaat om 8u45, laatste kandidaat om 16u30);
 • Dinsdag 30 april 2019 van 8u30 tot 16u45 (eerste kandidaat om 8u30, laatste kandidaat om 16u00).

De gestructureerd gedragsgerichte interviews zullen doorgaan in de post Sint-Niklaas, Nijverheidsstraat 33 9100 Sint-Niklaas.

Geachte syndicale afgevaardigde,

Wij willen jullie graag informeren over onderstaande selectieprocedures;

Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor de contractuele functie van deskundige human resources B1-B2-B3

Het zonecollege heeft in zitting van 6 september 2018 beslist om een contractuele functie van deskundige human resources B1-B2-B3 vacant te verklaren en deze te begeven door het starten van een gelijktijdige aanwervings- en bevorderingsprocedure.
De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 19 oktober 2018. Er zijn 2 geldig ingeschreven kandidaten. De eliminerende
administratieve vaardigheidstesten werden afgenomen door middel van een thuisopdracht die op vrijdag 9 november 2018 naar de kandidaten werd verzonden en dat om 19 november 2018 ingestuurd moest worden. Het mondeling interview zal
doorgaan op woensdag 12 december 2018 om 9u30 in het stadhuis van Sint-Niklaas (lokaal PBW). Deze procedure wordt samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas georganiseerd, voor Hulpverleningszone Waasland is er één kandidaat die zal deelnemen om 9u30.

Bevorderingsprocedure teamverantwoordelijke dispatch B1-B2-B3
Het zonecollege heeft in zitting van 4 oktober 2018 beslist om een bevorderingsprocedure te starten voor de statutaire functie van teamverantwoordelijke dispatch (B1-B2-B3).
De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 5 november 2018. Er is 1 geldig ingeschreven kandidaat. De
eliminerende administratieve vaardigheidstest werd afgenomen onder de vorm van een thuisopdracht, die op vrijdag 23 november 2018 aan de kandidaat werd bezorgd en die op woensdag 28 november 2018 ingestuurd moest worden. Het gestructureerd gedragsgericht interview gaat door op maandag 10 december 2018 om 13u30 in de post Melsele

Wij willen jullie graag informeren over onderstaande selectieprocedures;

Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor de contractuele functie van deskundige human resources B1-B2-B3

Het zonecollege heeft in zitting van 6 september 2018 beslist om een contractuele functie van deskundige human resources B1-B2-B3 vacant te verklaren en deze te begeven door het starten van een gelijktijdige aanwervings- en bevorderingsprocedure.


 De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 19 oktober 2018. Er zijn 2 geldig ingeschreven kandidaten. De eliminerende administratieve vaardigheidstesten werden afgenomen door middel van een thuisopdracht die op vrijdag 9 november 2018 naar de kandidaten werd verzonden en dat om 19 november 2018 ingestuurd moest worden. Het mondeling interview zal doorgaan op woensdag 12 december 2018 om 9u30 in het stadhuis van Sint-Niklaas (lokaal PBW). Deze procedure wordt samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas georganiseerd, voor Hulpverleningszone Waasland is er één kandidaat die zal deelnemen om 9u30.

Bevorderingsprocedure teamverantwoordelijke dispatch B1-B2-B3


Het zonecollege heeft in zitting van 4 oktober 2018 beslist om een bevorderingsprocedure te starten voor de statutaire functie van teamverantwoordelijke dispatch (B1-B2-B3).
De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 5 november 2018. Er is 1 geldig ingeschreven kandidaat. De eliminerende administratieve vaardigheidstest werd afgenomen onder de vorm van een thuisopdracht, die op vrijdag 23 november 2018 aan de kandidaat werd bezorgd en die op woensdag 28 november 2018 ingestuurd moest worden. Het gestructureerd gedragsgericht interview gaat door op maandag 10 december 2018 om 13u30 in de post Melsele.


Geachte syndicale afgevaardigde,

in opvolging van onderstaande communicatie omtrent de selectieprocedures geven we graag volgende informatie mee:

Aanwervingsprocedure calltaker/dispatcher:

De mondelinge interviews van de kandidaten die geslaagd zijn voor de eliminerende schriftelijke
vaardigheidstesten zullen doorgaan op:

-    maandag 26 november 2018 van 8u00 tot 18u30 in de post Melsele;

-    dinsdag 27 november 2018 van 8u00 tot 18u30 in de post Melsele;

- woensdag 28 november 2018 van 8u00 tot 16u30 in de post Melsele.

Geachte syndicale afgevaardigde,

Wij willen jullie graag informeren over

 1. Lopende selectieprocedures:

Aanwervingsprocedure beroepsambulancier:

Het zonecollege heeft in zitting van 6 september 2018 beslist om twee functies van beroepsambulancier vacant te verklaren en deze te begeven door het starten van een aanwervingsprocedure.
De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 10 oktober 2018, er zijn in principe 93 geldig ingeschreven kandidaten.

De eliminerende administratieve vaardigheidstesten zullen doorgaan op 6 november 2018 om 18u30 in de post Melsele.
Het mondeling interview zal doorgaan in de post Melsele op 21, 22, 23, 26 en eventueel 28 november 2018 onder voorbehoud van het aantal geslaagde kandidaten voor de administratieve vaardigheidstesten.

Aanwervingsprocedure calltaker/dispatcher

Het zonecollege heeft in zitting van 6 september 2018 beslist om één functie van calltaker/dispatcher C1-2-3 vacant te verklaren en deze te begeven door het starten van een aanwervingsprocedure.
De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 10 oktober 2018, er zijn in principe 44 geldig ingeschreven kandidaten.

De eliminerende administratieve vaardigheidstesten zullen doorgaan op 6 november 2018 om 18u30 in de post Melsele.
Het mondeling interview zal doorgaan in de post Melsele op 26, 27, 28 en eventueel 29 november 2018 onder voorbehoud van het aantal geslaagde kandidaten voor de administratieve vaardigheidstesten.

Aanwervingsprocedure vrijwillig ambulancier

Het zonecollege heeft in zitting van 4 oktober 2018 10 functies van vrijwillig ambulancier (niet-brandweerman) vacant verklaard. De uiterste sollicitatiedatum werd vastgelegd op 5 november 2018, 23u59.

De data van de verschillende onderdelen van het vergelijkend examen werden reeds in de publicatie meegegeven:

 • De schriftelijke vaardigheidstesten zullen doorgaan op maandag 12 november om 18u00 in de post Melsele;
 • Het mondelinge interview zal doorgaan op donderdag 22, 23 en maandag 26 november 2018 in de post Melsele.

Zodra de exacte tijdstippen gekend zijn, zullen wij jullie verder informeren. Momenteel zijn volledige dagen in de planning voorzien.

 1. Resultaten afgeronde procedures:

Procedure van interne personeelsmobiliteit met externe personeelsmobiliteit vakman en ploegbaas hydranten

Het zonecollege heeft in zitting van 4 oktober 2018 de enige kandidaat, Giovanni Coppejans, aangesteld als vakman onderhoud hydranten met ingang van 16 oktober 2018.

In diezelfde zitting besliste het zonecollege de enige kandidaat voor de functie van ploegbaas, Paul Deckers, eveneens aan te stellen met ingang van 16 oktober 2018.

Bevorderingsprocedure voor de functie van diensthoofd overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen

In zitting van 12 oktober 2018 besliste het zonecollege om de enige kandidaat, Martina Spittaels, te bevorderen tot diensthoofd overheidsopdrachten en openbare aanbesteding met ingang van 1 november 2018. Gelet op de waarneming van de hogere functie wordt er geen proefperiode voorzien.

Bevorderingsprocedure voor de functie van adviseur beleid en kwaliteit

In zitting van 12 oktober 2018 besliste het zonecollege om de enige kandidaat, Kim Van Mieghem, te bevorderen tot adviseur beleid en kwaliteit met ingang van 1 november 2018. Betrokkene is onderworpen aan een proefperiode van zes maanden.

Bij vragen of opmerkingen, mogen jullie mij altijd contacteren op onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Geachte syndicale afgevaardigde,

Wij willen jullie graag informeren over onze lopende selectieprocedures:

Procedure van interne personeelsmobiliteit met externe personeelsmobiliteit vakman en ploegbaas hydranten

Het zonecollege heeft in zitting van 12 juli 2018 beslist de procedure van interne personeelsmobiliteit met externe personeelsmobiliteit tussen de zone en de gemeenten/OCMW 's/politiediensten uit de Hulpverleningszone
Waasland voor één contractuele functie van vakman en één contractuele functie van ploegbaas hydranten op te starten. Het zonecollege heeft de kandidatenlijst vastgesteld in zitting van 6 september 2018. Er werden twee geldige kandidaturen ingediend.

De gestructureerde interviews zullen doorgaan op dinsdag 25 september 2018 om 9u00 en om 9u30 in de post Sint-Niklaas.

Bevorderingsprocedure voor de functie van diensthoofd overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen

Het zonecollege heeft in zitting van 12 juli 2018 beslist een bevorderingsprocedure te starten met oog op de invulling van de functie diensthoofd overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen.
De kandidatenlijst werd vastgesteld in zitting van 6 september 2018. Er is één kandidaat.

De administratieve vaardigheidstest is een thuisopdracht die de kandidaat zal ontvangen op 19 september 2018, de uiterste indieningsdatum is 24 september 2018 om 9 uur.
Het gestructureerd gedragsgericht interview zal doorgaan op vrijdag 5 oktober om 8u45 in de post Sint-Niklaas.

Bevorderingsprocedure voor de functie van adviseur beleid en kwaliteit

Het zonecollege heeft in zitting van 12 juli 2018 beslist een bevorderingsprocedure te starten met oog op de invulling van de functie diensthoofd beleid en kwaliteit.
De kandidatenlijst werd vastgesteld in zitting van 6 september 2018. Er is één kandidaat.

De administratieve vaardigheidstest is een thuisopdracht die de kandidaat zal ontvangen op 19 september 2018, uiterste indieningsdatum is 24 september 2018 om 9 uur.
Het gestructureerd gedragsgericht interview zal doorgaan op donderdag 4 oktober 2018 om 14u30 in de post Melsele.

Geachte syndicale afgevaardigde,

Wij willen jullie graag informeren over de examendata voor de bevorderingsprocedure tot sergeant:

Bevorderingsprocedure sergeant:
Het zonecollege heeft in zitting van 1 maart 2018 de functies vacant verklaard, besloten om over te gaan tot bevordering en een bevorderingsreserve aan te leggen.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen was 13 april 2018 om 23u59. De kandidatenlijst zal vastgesteld worden in het zonecollege van 3 mei 2018.


De bevorderingsproeven zullen doorgaan op:

1.   Zaterdag 26 mei 2018: het eliminerend theoretisch gedeelte (schriftelijk examen) locatie: post Melsele
(14u00 - 17u00)

2. Zaterdag 9 juni 2018: het eliminerend praktisch gedeelte
Locatie: post Melsele (kandidaten voormiddag om 7u30 en kandidaten in de namiddag om 12u00)

3. In de week van 11 juni 2018: het adviserend psychotechnische gedeelte (van thuis uit of in de post)

4. Woensdag 20 juni 2018: het eliminerend mondeling gedeelte                                                        
locatie: post Melsele (volgens afspraak vanaf 16 uur)

Donderdag 21 juni 2018: het eliminerend mondeling gedeelte
locatie: post Melsele (volgens afspraak vanaf 13 uur)

Bij vragen of opmerkingen, mogen jullie ons altijd contacteren.

Geachte syndicale afgevaardigde,

 Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van onderstaande aanwervingsprocedure: Aanwervingsprocedure technisch medewerker dienst nood- en interventieplanning & risicoanalyse.  Het zonecollege heeft in zitting van 7 december 2017 de functie van technisch medewerker voor de dienst nood- en interventieplanning & risicoanalyse vacant verklaard.


 Er zijn negen geldig ingeschreven kandidaten.

De examens zullen doorgaan op onderstaande data: 1. Administratieve vaardigheidstesten op maandag 19 februari 2018 tussen 18.30 uur en 21.30 uur in het techniekhuis van de stad Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas. 2. De mondelinge interviews zullen doorgaan op maandag 5 maart 2018 tussen 10 uur en 18 uur (aanvangs- en einduur nog te bepalen afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten) in de post Melsele (Keetberglaan 7, 9120 Melsele).


Geachte syndicale afgevaardigde, 

 Bij deze willen wij jullie informeren dat er een bijkomend moment werd vastgelegd voor de mondelinge examens in de aanwervingsprocedure voor vrijwillig brandweerman/ vrijwillig brandweerman-ambulancier:

- donderdag 8 februari 2018 van 17 uur tot 17.20 uur.

Geachte syndicale afgevaardigde,

In bijlage kunt u de functiekaart vinden van technisch medewerker, die voorgelegd wordt op het Bijzonder comité van 30 november 2017.


Geachte syndicale afgevaardigde,

De volgende syndicale vergadering van Hulpverleningszone Waasland is voorzien op donderdag 30 november 2017 om 9u. in het gemeentehuis van Beveren.

Is het mogelijk om ons uiterlijk op maandag 13 november 2017 jullie agendapunten te bezorgen?

Brussel, 11 oktober 2017

Geachte heer Marc Van de Vijver,

Mijnheer de Zoneraadvoorzitter,

Bij deze bevestig ik u dat:

Peeters Dominiek (Vaste gemachtigde)              dominiek.peeters1@telenet.be

Vandenberk Peter (Vaste gemachtigde)             peter.vandenberk2@gmail.com

Labourdette Eric (Verantwoordelijke leider)       labourdette.eric@skynet.be

De VSOA-afgevaardigden binnen uw zone zijn.

Gelieve alle documenten betreffende de prerogatieven van de vakorganisaties per mail naar deze personen door te sturen en per post, V.S.O.A.-F.G.G.A. Boudewijlaan 20-21, 1000 Brussel (Titel II, hoofdstuk II, Titel III, hoofdstuk II, Titel IV van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel)

Hoogachtend,

V.S.O.A.-F.G.G.A.

Verantwoordelijke leider

Voorzitter sector " Hulpverleningszones"

G.S.M.: 0475/ 86 75 85