Protocoles - Protocol

Liste des protocoles SPF Intérieur-Lijst van protocol IBZ

STOP AUX MENSONGES !  STOP DE LEUGEN


Le SLFP est actuellement en proie à une campagne de dénigrement de la part de certains représentants syndicaux qui :

- au lieu de se battre pour les droits et le bien-être du personnel ;

- à défaut d'avoir des compétences nécessaires à leur rôle de représentant du personnel ;

Préfèrent dépenser de l'énergie à propager de fausses informations au sujet du SLFP.

Afin de rassurer ses affiliés, le SLFP tient à éclaircir certains points :

Le SLFP a toujours demandé la réintroduction des tantième préférentiels permettant aux agents de bénéficier d'une pension plus élevée et de partir à la retraite plus tôt

Le SLFP et la CGSP ont marqué un désaccord au niveau fédéral en ce qui concerne l'introduction du travail à temps partiel pour les agents en fin de carrière.

La CS a signé un accord. La preuve est en annexe du présent courriel.

Pourquoi le SLFP a signé un désaccord ? Car cette disposition comporte le risque que la zone n'octroie plus de congé préalable à la pension aux personnel opérationnel des zones de secours (le SIAMU n'est pas concerné) sous prétexte qu'il existe d'autres aménagements de fin de carrière.

Le SLFP plaide depuis des années pour une reconnaissance de la pénibilité du métier de pompiers et à un retour des tantièmes préférentiels.

Le SLFP n'est pas du style à propager des fakes news sur les autres syndicats.

Au contraire, le SLFP préfère montrer les protocoles signés afin de prouver les positions de chaque partenaire. Le SLFP préfère observer une attitude de respect et de dignité.

Le SLFP n'a aucun intérêt avec personne que ce soit au niveau fédéral, régional, ou zonal. Seul compte l'intérêt des agents.

Le SLFP est toujours disponible pour ses affiliés, nous vous invitons à nous contacter pour toutes questions, par mail ou par téléphone. Nous ne cachons rien à nos affiliés.

De VSOA valt momenteel ten prooi aan een lastercampagne door bepaalde vakbondsvertegenwoordigers die :

- in plaats van te vechten voor de rechten en het welzijn van het personeel;

- niet over de nodige vaardigheden beschikken om hun rol op te nemen als vertegenwoordiger van het personeel;

echter prefereren hun energie te verspillen aan valse informatie over VSOA.

Om onze leden gerust te stellen, willen wij duidelijk vasthouden aan de volgende punten.

Het VSOA heeft steeds gevraagd om de voordelige tantiemes terug in te voeren zodat de operationele personeelsleden van een hoger pensioen kunnen genieten en vroeger met pensioen kunnen gaan.

VSOA en ACOD hebben een protocol van niet-akkoord ondertekenen, op federaal niveau, wat betreft de introductie van deeltijds werk voor operationele werknemers op het einde van hun loopbaan.

ACV heeft een akkoord ondertekend. Dit document vindt u in de bijlage van deze mededeling.

Waarom heeft VSOA een niet-akkoord ondertekend ? Omdat het VSOA zet zijn beleid voort en is van mening dat het toestaan dat personeelsleden kunnen worden gedetacheerd of deeltijds kunnen werken, de zones * nog meer zal aanmoedigen om geen verlof voorafgaand aan het pensioen toe te kamen, wat een rechtstreekse gevaar vormt voor de zones en het ge\vest die er nu nog voordeel uit halen.

* De DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)) wordt buiten beschouwing gelaten.

VSOA pleit al jaren voor erkenning van het zware karakter van het brandweerberoep ​​en voor een terugkeer naar preferentiële bonussen.

VSOA heeft geen boodschap aan nepnieuws dat andere vakbonden verspreiden.

In tegendeel:

VSOA geeft er de voorkeur aan om gehandtekende protocollen als bewijs van de positie van elke partij te kunnen voorleggen;

VSOA geeft er de voorkeur aan om een respectvolle en waardige houding in acht te nemen.

VSOA heeft geen interesse op federaal, regionaal of zonaal niveau. Het enige dat telt zijn onze operationele werknemers.

VSOA is altijd bereikbaar voor zijn leden: contacteer ons voor alle mogelijke vragen, hetzij per e-mail, hetzij per telefoon. Wij verbergen niets voor onze leden.

De SLFP beantwoordt al je vragen op woensdag 20 en vrijdag 22 december in ons kantoor.


Chers affiliés,

Chères affiliées,

Le SLFP constate de plus en plus de critiques envers les organisations syndicales. Le SLFP rappelle que nous ne sommes, pas toujours, informés des intentions de nos autorités.

Le SLFP rappelle, également, que chacun/chacune a le droit de rejoindre comme délégué/déléguée un syndicat s'il/elle pense pouvoir faire mieux que les délégués en place. Le SLFP reste ouvert aux éventuelles candidatures.

Dans un esprit de transparence, le SLFP envoie, en priorité et régulièrement, à ses membres les résumés des réunions. Nous demandons également votre avis sur des projets.

Des adresses mails, slfp-vsoa@firebru.brussels (Pour le SIAMU), firefighter@slfp-g2.eu (pour les zones) sont à votre dispositions pour y poser vos questions, nous joindre ou encore donner des idées ou de points à soulever lors des concertations. Malheureusement, nous recevons peu de réactions sur ces adresses. Est-ce que tout va bien pour vous ?

Les manifestations organisées en janvier, grâce à votre soutien, en faveur du régime de fon de carrière ont été organisées par le SLFP seul ! Ce n'est qu'au mois de mars, que grâce à votre mobilisation unique, les collègues des autres syndicats nous ont rejoints.

Depuis ces manifestations, le SLFP ne change pas de position, ne veut pas d'aménagement en temps « partiels » de fin de carrière et désire le retour des tantièmes préférentiels comme demandés depuis toujours !

D'autres ont donnés un accord pour un temps partiel pour les pompiers en fin de carrière, les preuves sont en annexe du présent courriel.

Temps partiel = moins de salaire. Moins de salaire = moins de pension !!!!

Le SLFP publiera, dans les jours qui viennent, l'ensemble des protocoles sur son site web afin de faire connaître, sans aucun mensonges possible, les positions de chacune des organisations syndicales sur plusieurs sujets.

Regardez de temps en temps notre website

Beste leden,

VSOA moet vaststellen dat er steeds meer kritiek op de vakbondsorganisaties gegeven wordt . Wij willen meegeven dat we niet altijd op de hoogte zijn van de achterliggende bedoelingen van onze autoriteiten.

Wij willen erop wijzen dat iedereen het recht heeft om zich als afgevaardigde bij een vakorganisatie aan te sluiten als men de mening toegedaan is het beter te kunnen doen dan de huidige afgevaardigden. VSOA blijft openstaan voor sollicitaties.

VSOA wil transparant zijn en informeert daarom regelmatig haar leden aan de hand van feedback van officiële overlegorganen. Hierover vragen we ook regelmatig jullie mening.

Via de e-mailadressen slfp-vsoa@firebru.brussels (voor de DBDMH/SIAMU) en firefighter@slfp-g2.eu (voor de hulpverleningszones)kan u steeds vragen te stellen, contact met ons opnemen of uw ideeën of punten overmaken om tijdens een overleg te agenderen. We stellen echter vast dat we weinig feedback mogen ontvangen.

De vakbondsacties die in januari, dankzij jullie steun, werden georganiseerd met als onderwerp o.a. de eindeloopbaanregeling werd initieel op touw gezet door VSOA! Pas in maart, dankzij jullie engagement, sloten de andere vakbonden zich bij ons aan.

Sedert deze betogingen bleef het standpunt van VSOA ongewijzigd: wij willen geen "deeltijdse" eindeloopbaanregeling, maar de herinvoering van onze voordelige preferentiële tantièmes, zoals we altijd hebben geëist!

De andere vakorganisatie stemde intussen in met deeltijdregelingen, het bewijs hiervan zenden wij informatief mee in bijlage.

Deeltijd = minder loon. Minder loon = minder pensioen !!!!

In de komende dagen zal VSOA alle protocollen op haar website publiceren om in alle transparantie de standpunten van elk van de vakbondsorganisaties over verschillende onderwerpen ter kennis te brengen van haar leden.